НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5552181 Картинка 727747 Картинка 8512660 Картинка 11258272 Картинка 4983738 Картинка 11054653 Картинка 1888709 Картинка 8998934 Картинка 5486258 Картинка 7104039

258. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище

Правно основание за предоставяне на административната услуга
чл. 48, ал.1, т.1 от Наредба №12 от 01.09.2016 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Орган по предоставянето на административната услуга
-
Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”

Срок за предоставяне
-
До 1 (един) месец след приключване на обучението

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
Няма

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
Зам.-ректор по УР на НСА“Васил Левски“

Административни звена
Административно звено за получаване на документ:
-
Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”
Адрес: ж.к. Студентски град, ул. акад. Стефан Младенов 21, НСА “Васил Левски”  - Ректорат, ет.2, кабинет № 203 и 205.
Телефон за връзка: (02) 40 14 238, (02) 40 07 513
Адрес на електронна поща: sdk@nsa.bg

Начини за получаване на резултата от услугата 
Лично срещу подпис (или чрез лице притежаващо пълномощно), на място в НСА.

Образци   
Няма

Заплащане  
Няма

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share