НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

253. Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти

Правно основание:
- Закон за висшето образование - чл. 94

Органи по предоставянето на услугата:
- Учебно-методичен отдел, НСА „В.Левски“
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

- Финансово-счетоводен отдел
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: nsa_fso@nsa.bg

- Деканатите на отделните факултети.
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
. Деканат на факултет „Спорт“
Телефонен номератор: 02 40 12345, email: nsa_tf@nsa.bg

. Деканат на факултет „Педагогика“
Телефонен номератор: (02) 40 123 45(46,47), e-mail: teacher.nsa@abv.

. Деканат на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“
Адрес: Национална Спортна Академия, ул. “Гургулят” 1, София, 1000, България
Телефонен номератор: (02) 400 75 44, факс: (02) 4007520, email: dekanatfkttsa@abv.bg

Звено, приемащо документите и предоставящо информация
Финансово-счетоводен отдел. Тел. (02) 4014 228, e-mail: a_gergova@nsa.bg

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на услугата
- Правила за отпускане на стипендии и Заявления за кандидатстване: http://www.nsa.bg/bg/page,1028

Условия и процедура за получаване на стипендия
- Описани са в http://www.nsa.bg/bg/page,1826
- Кандидатите за стипендия попълват Заявление-декларация, която се входира в деловодната система (Финансово-счетоводен отдел, стая 211)


??????? ??? Facebook Twitter Share