НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на личните данни

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИМЕ - Милена Галчева

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
гр. София 1700, район Студентски,
ул. "Акад.Стефан Младенов" № 21,ст. 303
ТЕЛЕФОН: (02) 40 14(307)
E-MAIL: mgalcheva@nsa.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“ обработва лични данни на физически лица (субекти на данни) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент, GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на висшето учебно заведение за защита на личните данни.

1. Администратор на личните данни :
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“ е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент и Закона за защита на личните данни.
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“ е юридическо лице съгласно чл. 6 от Закона за висшето образование, с ЕИК: 000670627, с адрес гр.София, кв. Студентски град 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №21, представлявано от проф. Пенчо Гешев, доктор в качеството му на Ректор.

В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“ има специално определено длъжностно лице по защита на данните. Връзка с длъжностното лице по защита на данните се осъществява на: mgalcheva@nsa.bg

2. Физически лица, чиито лични данни се обработват:
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“ обработва лични данни относно следните субекти на данни:
· студенти, докторанти и специализанти, които са кандидатствали, обучават се, обучавани са или са завършили в Университета;
· преподаватели и служители, които са кандидатствали, работят или са работили в Университета по трудови или граждански правоотношения.
· контрагенти;

3. Цели и правни основания за обработване:
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“ обработва лични данни на физически лица за посочените по-долу цели, при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент:
· Изпълнение на законовите задължения на НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“ в областта на висшето образование, трудовото, счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство, или на други законови задължения на Университета, както и други нормативни актове, приложими към дейността му;
· Изпълнение на договори;
· Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие, дадено от субекта на данните. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.
· Легитимни интереси на НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни.

4. На кого се предават или разкриват личните данни:
Съгласно чл. 4, т. 9 от Регламент 2016/679 „ получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“, получателите на лични данни могат да бъдат обединени в следните групи, в зависимост от правните основания и целите, за които се обработват:
· Получатели-публични органи;
· Може да се наложи Ваши данни да бъдат споделяни с партниращи университети, ако участвате в програми за студентски обмен или в международни проекти, както и с финансиращи организации, ако получавате от тях стипендии, спонсорство или друг вид финансиране. При възникване на такъв или подобен случай ще бъдете информирани, а вашите права – гарантирани чрез договор или по друг приложим за конкретния случай начин;
· Може да споделяме данни с Ваши роднини или настойници, когато това е необходимо, но само с Ваше с ъгласие, освен в случаите, когато се налага да споделим данните заради Вашите жизнени интереси или жизненоважни интереси на друго лице;
· Възможно е да заснемем Ваши снимки като участващи в учебния процес или при публични събития и церемонии в Университета. Тези снимки могат да бъдат публикувани в интернет страниците на НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“;
· НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“ може да споделя лични данни Юзвън Университета и при някои извънредни обстоятелства: например, ако данните са необходими за защита на Вашите жизнени интереси или жизненоважни интереси на друго лице; когато не е възможно или уместно да се получи Вашето съгласие;
· Страна по договор, за целите на неговото изпълнение;

5. Срок на съхранение на личните данни:
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“ съхранява Вашите лични данни не повече от законово установения срок или срок определен с вътрешен нормативен документ, като данните ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които сме ги събрали. След изтичане на този срок Вашите личните данни се унищожават по определен ред.

6. Вашите права като субект на лични данни:
Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“, има следните права:
· право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях:
· право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
· право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание или в нарушение на Общия регламент;
· право на ограничаване на обработването;
· право на възражение;
· право да оттегли съгласието си, когато личните данни се обработват на това основание.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в сградата на НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“ - Ректорат, стая 303.

Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице.

Субектите на данни могат да се обръщат по всички въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и с упражняването на техните права съгласно Общия регламент към длъжностното лице по защита на данните на НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски“.

7. Защита на правата на субектите на данните:
В съответствие със Закона за защита на личните дан и Общия регламент, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

8. Общи разпоредби:
Предоставената тук информация е актуална към 25 май 2018 г. и подлежи на периодична актуализация.

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share