НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Студентски практики

http://praktiki.mon.bg/sp/

Уважаеми студенти и преподаватели,

От 1 октомври 2016 г. НСА „Васил Левски” реално стартира реализацията на проект „Студентски практики – фаза 1”, ръководен от Министерството на образованието и науката (МОН) и финансиран по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г. Продължителността на проекта е до 31.12.2017 г. Целите на проект „Студентски практики – фаза 1” са:

· подобряване на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда;

· улесняване на прехода от висшето училище към работното място и повишаване възможностите за успешна реализация на трудовия пазар;

· подпомагане изграждането на стабилни партньорства между висшите училища и бизнеса;

· увеличаване мотивацията на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

· стимулиране нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

· осигуряване на предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

· подпомагане създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Моля, всички заинтересовани студенти и преподаватели да се запознаят внимателно с информацията по-долу, както и с публикуваните ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на НСА „Васил Левски” за реализация на проект „Студентски пракитики – фаза 1”.

Успех на всички!

Доц. Иван Сандански – ръководител на Кариерния център към НСА и главен функционален експерт по проект „Студентски пракитки”Кои студенти могат да кандидатстват за провеждане на практическо обучение по проект „Студентски практики”?

За участие в практическо обучение по проект “Студентски практики” могат да кандидатстват всички редовни, задочни и дистанционни студенти с активни студентски права, вписани в Регистъра на действащите студенти, поддържан от МОН. Всеки студент може да кандидатства само за обяви, които отговарят на специалността в професионалното направление, в което се обучава в момента на кандидатстването.

Как можете да кандидаствате за практика?

Всеки желаещ студент може да се регистрира на страницата на проекта - http://praktiki.mon.bg/sp  и внимателно попълва необходимите данни в своя профил.

След като попълните всички необходими данни в профила си, Вие ще имате възможност да кандидатствате за обявените позиции от организации за професионалното направление, в което се обучавате. Можете да изберете само позиции, в които организацията е посочила Вашето професионално направление, и които съответстват на специалността, по която се обучавате.

Начинът за кандидатстване е следният: след като разгледате публикуваните обяви в секцията „Обяви”, отнасящи се към Вашето професионално направление, натискате бутон „Кандидатствай” на онези, които намирате за подходящи за специалността, по която се обучавате. Вашият профил ще стане видим за организацията-работодател по съответната обявена от него позиция. Избраните позиции се появяват в секцията „Моите обяви”, от където ще виждате статуса на обявата. Ако в обявата се изискват мотивационно писмо или други допълнителни документи, изпратете ги на контактите, посочени в профила на работодателя.

Договорите за практическо обучение на студенти, на работодателски организации и на ментори ще се приемат от съответните функционални експерти по факултети (за повече информация, виж най-долу) в понеделник от 9.00 до 16.00 ч и вторник от 9.00 до 14.00 ч в седмицата, предхождаща началото на практиката.

Няма да се приемат договори на студенти, работодателски организации и на ментори, ако преди това не са били проверени и одобрени от съответните функционални експерти.

Къде се провежда практиката?

Практическото обучение на студентите в проект “Студентски практики” се осъществява от сдружения с нестопанска цел (спортни клубове, федерации, асоциации), стопански дружества и фирми (напр. фитнес центрове и др.), държавна и общинска администрация, държавни институции, търговски дружества, обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица със стопанска или нестопанска цел, регистрирани по българското законодателство.

За участие в проекта се потвърждават онези юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистриминимум 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.

Кои са менторите в обучаващите организации-работодатели и каква е тяхната роля?

Обучаващата организация осигурява ментор (служител на обучаващата организация или самия работодател), който наставлява студента/ите по време на практиката в реална работна среда. Менторът запознава студента/ите с работната среда, спецификата на дейността в организацията, добрите практики, вътрешната организационна култура и др. Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. Менторът трябва да притежава висше образование и да притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.

В края на практиката менторът ще даде обратна връзка за извършеното от студента и за постигнатите резултати в специално генерирана отчетна форма.

Всички студенти, които започват практика трябва да бъдат вписани в Книгата за инструктаж по безопасност на труда, която се поддържа от всяка организация-работодател.

Кой има право да бъде академичен наставник и как студентите могат да го изберат?

Преди стартиране на практиката всеки студент задължително трябва да си избере академичен наставник, регистриран в същото професионално направление, в което се обучава студентът. Академичните наставници са преподаватели от НСА „Васил Левски” с минимум 3 години преподавателски стаж. Те подпомагат, наблюдават, контролират, отчитат и удостоверяват провеждането на практическото обучение.

След като студентът потвърди, че ще проведе конкретна практика, в системата му се визуализира списък с академичните наставници от неговото професионално направление и той има право на избор от този списък.

Преподавателите от НСА „Васил Левски” също вече могат да се регистрират и създадат профил на уеб страницата на проекта http://praktiki.mon.bg/sp, като от менюто „Висши училища” кликват най-долу на опцията „Регистрация на академичен наставник”.

Допълнителните споразумения на академичните наставници от НСА (генерирани от профилите в системата, попълнени, разпечатани и подписани в три копия) могат да се носят по всяко време в Кариерния център (Ректорат, ет. 1, каб. 107). Технически лица: Снежанка Димитрова и Петя Жекова.

Колко дълго продължава практиката?

За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 (астрономически) часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв. Практиката трябва да приключи в рамките на не повече от 6 месеца. Графикът на практиката се договаря между студент и ментор, а неговото изпълнение се следи и наблюдава от академичния наставник.

Менторът в собствения си профил, ще има достъп до графиците на студентите и ще потвърждава изработването на предварително планираните часове. Програмата за провеждане на практическото обучение за съответната позиция се изготвя и въвежда в информационната система от ментора и одобрява от академичния наставник преди генериране на договора за провеждане на практиката между студента и НСА. Програмата следва да има минимум три дейности и отнасящите се към тях задачи.

Академичният наставник стриктно следи и контролира ИНДИВИДУАЛНИЯ ГРАФИК на студента (изготвя се и въвежда в информационната система от ментора и студента), вкл. изискването за 7 последователни дни да не се надхвърлят 40 (астрономически) работни часа. Максималният брой часове на ден е до 8 часа.

Може ли банковата сметка, която предоставям, да не е лична, а на някой близък?

Не. Всеки студент е длъжен да предостави лична банкова сметка, по която да се извърши плащането на необлагаема с данъци еднократна стипендия в размер на 480 лв. след успешно приключила практика.

След като съм приключил успешно една практика, имам ли право да участвам в друга практика отново финансирана от новия проект „Студентски практики – фаза 1”?

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен. Това означава, че може да се участва веднъж в ОКС „Бакалавър” и веднъж в ОКС „Магистър”. По проекта е предвидено да се отпечатат и образци на удостоверения за завършена практика, в които ще се попълва мястото на провеждане на практика, името на ментора, подпис и печат на Висшето училище.

Мога ли да ходя на практика в организация, в която работя?

Студентът не може да провежда практическо обучение в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за студентска практика е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите.

Към кого да се обръщаме при какъвто и да е въпрос или проблем?

По всички въпроси относно провеждането на практиката, в т.ч. сключването на договор с НСА „Васил Левски”, можете да се обръщате към съответните функционални експерти по проекта за трите факултета, както следва:

· доц. Георги Драганов – функционален експерт за ТРЕНЬОРСКИ ФАКУЛТЕТ (мобилен: 0892299766, имейл: g.draganov_nsa@abv.bg). За контакти, информация, консултации и приемане на договори – каб. 317, Ректорат.

· доц. Каролина Георгиева – функционален експерт за УЧИТЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ (мобилен: 0898657789, имейл: karolina.lazarova@abv.bg) За контакти, информация, консултации и приемане на договори – каб. 407, Ректорат.

· проф. Незабравка Генчева – функционалeн експерт за ФАКУЛТЕТ „КИНЕЗИТЕРАПИЯ, ТУРИЗЪМ И СПОРТНА АНИМАЦИЯ” (мобилен: 0896776604, имейл: nezig@mail.bg ) За контакти, информация, консултации и приемане на договори – каб. 59 (ул. „Гургулят” 1, ет. 3).

· проф. Евгения Димитрова – функционален експерт за ФАКУЛТЕТ „КИНЕЗИТЕРАПИЯ, ТУРИЗЪМ И СПОРТНА АНИМАЦИЯ” (мобилен: 0898776691, имейл: janydim@abv.bg) За контакти, информация, консултации и приемане на договори – каб. 47 (ул. „Гургулят” 1, ет. 3).

При технически проблеми със системата за регистрация и профилите на потребителите можете да пишете на имейл:support_s.praktiki@mon.bg

 

 

 

 

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share