НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Заемане на академични длъжности

Конкурсите за заемане на академични длъжности вижте ТУК

 

М И Н И М А Л Н И    И З И С К В А Н И Я

към кандидатите за броя на научните трудове, докторантите, учебната ангажираност и др. 
при процедура за заемане на академични длъжности

 

Изисквания

„главен асистент”

„доцент”

„професор”

Монографичен труд (равностойни публикации в специализирани научни издания

-

1

2 (1*)

Общ брой научни трудове извън горните

8

15

25

- в т.ч. брой статии в рецензирани списания**

4

6-8

10-12

- в т.ч. брой самостоятелни публикации

3

7

10-12

- в т.ч. брой статии в национални и международни индексирани списания

-

1

2

Учебници или учебни пособия

-

-

3, от които поне 1 учебник

Ръководство на докторанти

-

0

3

- в т.ч. защитили докторанти

-

-

2 (1*)

Ръководство на дипломни работи

-

2-3

2

Брой цитирания

-

10

15

- в т.ч. брой в чужбина

-

1

4

Участие в научноизследователски проекти, бр.

1

2

5

Участие в образователни проекти (вкл. европейски и международни) бр.

1

2

3

Създаване на научни школи или научен колектив

-

-

ДА/НЕ

Членство в ръководствата на национални и международни структури, вкл. и спортни

 

ДА/НЕ

ДА/НЕ

Спортно –педагогически резултати – завоювани отличия от национални и международни спортни състезания

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

Придобити звания за спортни и спортно-педагогически резултати

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

 Ако кандидатът има придобита научна степен „Доктор на науките”, то броят е 1.

 

**ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ – ДОЦЕНТ И ПРОФЕСОР

(във връзка с решение на Академичния съвет от 25.04.2013 година)

Цитиранията се определят посредством използването на специализирани бази данни, наречени цитатни указатели, или индекси на научното цитиране. Те съдържат сведения за всяка статия от разработваните от тях списания: библиографско описание, анотация (незадължителна) и списък на цитираната в статията литература. Основната функция е информационна.

Индексът за цитиране е общоприетата мярка за значимост на научната работа на даден учен или колектив и се определя от количеството препратки към публикация или автор в други източници, като се отчита не само тяхното количество, но и качеството, т.е. кой цитира дадената статия. За цитатни справки и определяне качеството на научните списания се използват данните от Science Citation Index (SCI) и Journal Citation Reports (JCR). Индексът за цитиране Science Citation Index (SCI) или неговата уеб версия Web of Science (WoS) съдържа библиографските описания на всички статии във водещи списания по основните научни области – над 10 000, както и доклади от конференции.

Journal Citation Reports (JCR) е указател, в който чрез степента на цитиране на списанията се определя тяхната научна стойност, а формалният измерител е импакт факторът – ИФ (Impact Factor – IF) на всяко списание. Той се пресмята, като броят на цитиранията на публикуваните статии за предходните две години се раздели на общия брой статии. Общоприето е мнението, че това е най-важният критерий за съпоставка на нивото на научните изследвания в близки научни области. Използването на ИФ за оценка на качеството на дадено списание се основава

на предположението, че списание, което публикува голям брой статии, които се цитират активно от други учени, заслужава внимание; колкото по-висок е ИФ, толкова научната стойност на списанието е по-голяма.

Популярни англоезични SCI бази данни (в червено са най-популярните в областта на спортните науки):

 ISI Web of Knowledge

 EBSCOhost

 InfoTrac

 CINAHL (здраве и здравни грижи)

 JSTOR

 Science Direct

 Project MUSE (Хуманитарни, социални науки и математика)

 PsycINFO (психология)

 Web of Science

 Cambridge Scientific Abstracts

 Scopus на издателство Elsevier

 MEDLINE

 SPORTDiscus

PubMed

ERIC

 Index Copernicus

 Google Schoolar

 Open J-gate

 Science gate

 SCIverse

 Springer

 WorldCAt

Списък на индексирани и популярни научни спортни списания от Европа и Балканите:

1. Activities in physical education and sport – International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport, Federation of sports pedagogues of Macedonia , Macedonia

2. Acta Kinesiologica, DPTZK Ljubuški - Teskera, BiH

3. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Gymnica, Palacky University - Czech Republic4. Annals of the University Dunarea de Jos Galati, Fascicle XV : Physical Education and Sport Management, Galati University Press, Romania

5. Baltic Journal of Health and Physical Activity, Versita – Poland6. Biology of Exercise, University of Peloponnese, Greece

7. Biology of Sport, Institute of Sport, Poland8. Citius Altius Fortius , University of Pitesti, Romania

9. Entertainment and Sports Law Journal, United Kingdom

10. Facta Universitatis Series : Physical Education and Sport , University of Nis, Serbia

11. Fizičeskoe Vospitanie Studentov, Kharkov Regional Branch of the National Olympic Committee of Ukraine, Ukraine

12. International Quarterly of Sport Science, Hungarian Society of Sport Science, Hungary

13. Journal of Physical Education and Sport, University of Pitesti, Romania

14. Journal of Sports Science and Medicine, University of Uludag, Turkey

15. Kinesiologia Slovenica, University of Ljubljana, Slovenia16. Kinesiology – International journal of Fundamental and Applied Kinesiology, Croatia

17. Ovidius University Annals : Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health, Ovidius University Press, Romania

18. Pamukkale Journal of Sport Sciences, Pamukkale University, Turkey

19. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports , Kharkov Regional Branch of the National Olympic Committee of Ukraine, Ukraine

20. Physical Culture, University of Belgrade, Serbia

21. Physical Culture and Sport: Studies and Research, Versita, Poland

22. Polish Journal of Sport and Tourism, Versita, Poland

23. Research in Kinesiology, Federation of sports pedagogues of the Republic of Macedonia, Macedonia24. Serbian Journal of Sport Science, Sports Academyof Belgrade, Serbia

25. Sport Science, University of Travnik, Bosnia

26. SportLogia, University of Banja Luka, Bosnia
За процедурата по заемане на академични длъжности (асистент, гл. асистент, доцент и професор) са необходими следните документи:

Документи
Сподели във Facebook Twitter Share