НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Общежития

Първо класиране за общежитията   Второ класиране за общежитията  

Вилис Ерменков

Управител на
Студентски общежития

Блок 70, стая 235
Тел. (02) 4014(222)
Мобилен 0894 42 25 03

e-mail williss@abv.bg


Кристиян Сотиров
Организатор социална дейност /инспектор настаняване/ 
Тел.: 0892 29 97 43
Тел. (02) 4014 314

Валентина Борисова
управител-домакин на студентско общежитие блок 61 В
Тел. (02) 4014 115

Елза Андреева
управител-домакин на студентско общежитие блок 61 Г,Д
Тел. (02) 4014 115

Адриана Петрова
управител-домакин на студентско общежитие блок 15
Тел. (02) 4014 114

Светлана Михайлова
управител-домакин на блок 70 Б,В,Г
Тел. (02) 4014 247

Валентина Господинова
 управител- домакин блок 70 А
Тел: (02 ) 40 14 247

Регистратура Бл. 70 А:
(02) 40 14 314
Факс (02) 00 7514

Касиери-регистратори
бл.70 А, факс. 02 400 75 14
тел. (02)4014(314)

Антоанета Панчева
Венета Тодорова
Корнелия Тупанкова
Николай Михалков

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАСТАНЯВАНЕТО В ОБЩЕЖИТИЕ НА СТУДЕНТИ ПЪРВИ КУРС ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА

Със Заповед ЗП-1005/31.05.2018 год. на Ректора на НСА за първи курс са определени 200 места за студенти от провинцията. Настаняването се извършва след подаване на заявление за настаняване до Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се (КСБВУ) и класиране, по следния график:

· Факултет по кинезитерапия, туризъм и спортна анимация, АФАС - 10 септември 2018 год.

· Учителски факултет - 11 септември 2018 год.

· Треньорски факултет - 12 и 13 септември 2018 год.Настаняването започва от 09:00 часа и приключва в 14:00 часа на съответния ден.

В общежитие се настаняват само класираните студенти. Некласираните за общежитие студенти и записаните след 27. 07. 2018 год. се настаняват след 15 октомври при наличие на свободни места. Студенти, които са сираци (без двама родители) или са отглеждани в социални домове, се настаняват без класиране при представяне на съответните документи, закрепени към заявлението до КСБВУ. Студенти, които не са посочили приемен бал и факултетен (албумен) номер в заявлението до КСБВУ, не се класират.


Студенти, платено обучение в НСА, се настаняват от 11. 10. 2018 г. при наличие на свободни места.

Спазвайте графика за настаняване. Предварително настаняване не се допуска. Настанителната заповед важи седем дни от датата на издаване. Срокът на настанителната заповед изтича на 30. 06. 2019 г., след което студентът е длъжен да освободи заеманото помещение. Студенти, които не са доволни от определените им места, имат право да подадат писмена жалба до Ректора на НСА, която ще бъде разгледана в рамките на седем работни дни от датата на подаване.

При записването си в НСА студентите подават заявление до КСБВУ за настаняване в общежитие (200 места за I курс), която се получава от и се предава в съответния деканат в деня на записване. Класирането за общежитие се извършва от КСБВУ до 25 юли 2018 год. и се публикува на интернет страницата на НСА, не по-късно от 27 юли 2018 г. за първо класиране и съответно до 03.08. и се публикува до 06.08.2018 г. за второ класиране. Всички некласирани за общежитие студенти се настаняват след 15.10.2018 г. по реда на идване и при наличие на свободни места.

След заемане на определеното на студента място преместване в друга стая в същия блок се извършва след първата изпитна сесия.


Преместването в друг блок се извършва от 27 май до 14 юни 2019 година.

Ремонт на стая се извършва след подаване и одобряване на заявление до помощник- ректор. Освежаването на стаята (тапети, боя) не се приема за ремонт. Стойността на извършения ремонт не се приспада от наема и е за сметка на студента.  


Необходими документи за настаняване:

· 1. Заявление за настаняване до КСБВУ (получава се от деканата);

· 2. Уверение за студентско положение (получава се от деканата);

· 3. Квитанция за платен семестър (получава се от каса);

· 4. Настанителна заповед от Рс ,,СО” (получава се в Бл. 70, ст. 235);

· 5. Настанителен картон (получава се от упр. домакин на блока);

· 6. Договор за наем (получава се от Рс ,,СО” в Бл. 70, ст. 235);

· 7. Адресна регистрация (извършва се в Община Студентска, бл. 5);

· 8. Лична карта (да се носи);

· 9. Снимки 3 бр. (да се носят).

Месечните наеми, семестриалните депозити и други разноски, свързани с издръжка на общежитията, са следните:

- Семестриален депозит –в началото на всеки семестър студентите внасят депозит от 22 лева (за година 44 лв.). Тези суми се разходват за отстраняване на повреди от неустановени извършители в общите помещения. По решение на Студентски съвет депозитите не се възстановяват.

- Месечните наеми, заплащани в общежитията на НСА, са:

 

Студенти редовно обучение

Студенти платенообучение

Стая с 3 легла

53.00 лв.

87.50 лв.

Стая с 2 легла

64.00 лв.

98.50 лв.

Боксониера (2 души)

68.00 лв.

102.50 лв.

Гарсониера (2 души)

96.00 лв.

130.50 лв.

Гарсониера (3 души)

68.00 лв.

102.50 лв.

Гарсониера (4 души) - читалня

68.00 лв.

102.50 лв.
Плащанията се извършват по банкова сметка: НСА „В. Левски”; Банка БНБ; IBAN:BG83 BNBG 9661 3100 1751 01
; BIC:BNBGBGSD
и на място с банкова карта и пост устройство


При настаняване първокурсниците заплащат наемите до 31. 12. 2018 год. + депозит -общо около 330 лв.

Кръглите сираци плащат 30% от стойността на посочените наеми.

Наемите могат да бъдат променяни по искане на академичното ръководство на НСА и със съгласието на Студентски съвет в случай на промяна на потребителските цени в страната.

От II семестър месечните наеми се заплащат до 20-то число на текущия месец. При просрочване на наема на студента се връчва предупредително писмо. При закъснение с наема над 30 дни длъжникът се отстранява от общежитието. Съгласно Правилника за ползване на студентските общежития и столове студентът задължително се отстранява от общежитие при грубо нарушаване на обществения ред, унищожаване на имущество, преотстъпване на заетото легло, самостоятелно пренастаняване в друга стая, използване на стаите не по предназначение, лоша хигиена и замърсяване на общите помещения, нарушаване на тихите часове (23 до 06 и от 14 до 16 часа).


Съгласно Правилника за ползване на студентските общежития и столове студентът задължително се отстранява от общежитие и при грубо нарушаване на обществения ред, неспазване на тихите часове, унищожаване на имущество, преотстъпване на заетото легло, самостоятелно пренастаняване в друга стая, използване на стаите не по предназначение, лоша хигиена и замърсяване на общите помещения, нарушаване на тихите часове (23 до 06 и от 14 до 16 часа).

 


 

Студентска стая в блок 15  (ниско тяло)

Документи
Сподели във Facebook Twitter Share