НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Образователна квалификация

 

НСА осигурява бакалавърска, магистърска и докторска степен на обучение

ОКС Бакалавър

Държавни образователни изисквания за бакалаври

Минималният срок за обучение в редовна форма по учебен план е 4 години с общ хорариум не по-малък от 3000 часа и 240 ECTS (кредити).

В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка от 50 на сто от предвидената в учебния план за редовна форма с минимален срок за обучение 4 години.

Основна специалност

 • · Треньорски факултет подготвя специалисти в професионално направление „Спорт“ с професионални квалификации: „треньор по вид спорт“, „спортен мениджър“ и „спортен коментатор“. Завършилите имат право да осъществяват тренировъчна, мениджърска, спортно-състезателна и учебно-възпитателна дейност във всички държавни, общински и частни структури на спорта.
 • · Учителски факултет подготвя специалисти от университетски тип в професионално направление „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ с професионална квалификация „учител по физическо възпитание“. Тя дава права за осъществяване на преподавателска дейност по физическо възпитание на учащите се във всички форми и степени на образователната система.
 • · Факултет Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация подготвя специалисти с висше образование в професионално направление „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“ с професионална квалификация „кинезитерапевт/физиотерапевт”, която от 2013 г. е регулирана професия в Р България. Като висококвалифицирани здравни специалисти те са способни да прилагат и развиват теоретико-практически знания и умения в профилактичната и терапевтичната практика.
 • · В професионално направление „Спорт“ факултетът подготвя специалисти с професионална квалификация „Спортен аниматор“, които придобиват умения за представяне, организация и ръководство на летни и зимни туристическо-анимационни дейности и с професионална квалификация „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт (АФАС)“ с професионални умения за организиране, ръководство и провеждане на обучение и многогодишна спортна подготовка по адаптиран спорт.

 

Нова специалност

В НСА може да бъде придобита нова специалност, както следва:

 • · За студенти от ТФ - учител по физическо възпитание, спортен мениджър, спортен аниматор, треньор по АФАС
 • · За студенти от УФ - треньор по вид спорт, спортен мениджър, спортен коментатор, спортен аниматор, треньор по АФАС

Обучението по тях започва след завършване на ІІ-ри курс

 

Следдипломна квалификация

Срещу заплащане, след завършен ІІ-ри курс, студентите могат да се обучават по следните допълнителни квалификации в СДК:

 • · Спортен мениджмънт
 • · Спортна журналистика
 • · Курсове по масаж, йога и др.

 

ОКС Магистър

Държавни образователни изисквания за магистри

Надграждащото обучение осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността, усвояване основите на научно-изследователската, научно-приложната и художествено-творческата дейност, международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Сроковете на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" в редовна и задочна форма на обучение е минимум 1 година /6о ECTS/.

НСА е акредитирана за магистърско обучение по следните програми:

 • · Спорт за високи постижения - редовно и задочно
 • · Спортен мениджмънт - редовно, задочно и дистанционно обучение
 • · Спортна психология - редовно и задочно
 • · Спортна журналистика - редовно и задочно
 • · Олимпизъм и спорт - редовно и задочно
 • · Спорт и сигурност - редовно и задочно
 • · Спорт, фитнес, здраве - редовно и задочно
 • · Кинезитерапия - само редовно обучение
 • · Физикална терапия и рехабилитация - само редовно обучение
 • · Спортна анимация - редовно и задочно
 • · Адаптирана физическа активност и спорт - редовно и задочно
 • · SPA култура, източни и аква практики - само задочно обучение
 • · SPA култура, хидро, лито и таласо практики - само задочно обучение
 • · Физическо възпитание - редовно и задочно
 • · Младежки дейности и спорт - редовно и задочно обучение
 • · Създаване и реализация на спортни шоу програми 

 

ОНС Доктор

НСА организира обучение за докторанти по акредитирана научна специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, включително методика на лечебната физкултура” с програми в следните професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:

 • • професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по физическо възпитание”;
 • • професионално направление 7.4. „Обществено здраве“;
 • • професионално направление 7.6. „Спорт“.

За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър". Обучението в образователна и научна степен "доктор" се осъществява по научни специалности. Научната специалност, по която се провежда обучението, трябва да бъде от научно направление, съответстващо на професионалното направление, в което лицето е придобило образователно-квалификационната степен "бакалавър".

 

Редовна докторантура

Редовната докторантура е с минимален срок 3 години след придобита образователно-квалификационна степен "магистър".

 

Задочна докторантура

Задочната докторантура е с минимален срок на подготовка 4 години - след придобита образователно- квалификационна степен "магистър".

 

Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да се обучават в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор:

 • - след 1 година обучение в ДЕОИТ на български език
 • - на английски език /при сформиране на група/
 • - дистанционно обучение /след въвеждането му/

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share