НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Правилник

ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на студентски съвет при НСА

ГЛАВА първа – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на Студентският Съвет (СС) при НСА "В. Левски" в съответствие със Законите на Република България, Закона за висшето образование, правилника за устройството и дейността на НСА "В.Левски''.

Чл.2. Преподаватели и служители (в това число не влизат студенти докторанти) нямат право да се месят в дейността на СС.

Чл.3. СС има печат , утвърден от членовете на СС.

Чл.4. СС има банкова сметка, утвърдена от членовете на същия.

Чл.5. СС е орган, който има за цел да изявява и защитава общите интереси (спортни, интелектуални, социални, културни и др.) на студентите и докторантите от
НСА "В. Левски" и да служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи на Академията на всички нива.

Чл.6. СС е законен представител на всички студенти и докторанти съгласно чл.72. и чл.73 от Закона за висшето образование.

Чл.7. Студентски съвет заседава в зала 700, етаж 7, блок 70, освен ако реши да заседава на друго място.ГЛАВА втора – ФУНКЦИИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СС

Чл.8. СС има право:

1. Да организира избора на свои представители в ръководните органи на НСА "В. Левски";
2. Да прави предложения за покана на външни преподаватели;
3. Да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
4. При необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
5. Да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
6. Да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност в НСА"Васил Левски'';
7. Да участва в управлението на студентските общежития;
8. Да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощтите на студентите;
9. Да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав на НСА "В.Левски'';
10. Да поддържа самостоятелна страница в информационния център на Академията (ЗВО, чл.17, ал.2, т.9), за информационно обслужване на студенти и докторанти.


Чл.9. Членовете на СС нямат право:

1. Да извършват политическа, търговска или религиозна дейност в СС и от негово име;

2. Да накърняват авторитета на организацията.Чл.10. Членовете на СС се задължават:

1. Да изпълняват решенията на ОС, ръководните органи на СС и на комисиите, в които членуват;

2. Да информират колегите си за инициативите и дейността на СС;

3. да присъстват на заседанията на ОС, ръководните органи и комисиите, в които членуват.


ГЛАВА трета – СЪСТАВ НА СС

Чл.11. СС се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание (ОС) на НСА "В. Левски".

Чл.12. Броя на членовете на СС е 15% от списъчния състав на ОС на НСА "В. Левски".

Чл.13. Броя на членовете на СС се разпределя пропорционално по факултети, в съответствие от броя на студентите и докторантите във всеки факултет.

Чл.14. Мандатът на студентите и докторантите в общото събрание и в Студентския съвет е две години с право да бъдат избирани за още един мандат.

Чл.15. Членовете на Студентски съвет ползват студентско общежитие;ГЛАВА четвърта – СТРУКТУРА НА СС

1. Общо събрание на СС

2. Председател

3. Заместник председатели

4. Секретар и помощник секретар

5. СИС

6. Постоянни комисии

7. Временно спомагателни комисии


1. Общо събрание (ОС):

Чл.16. ОС е върховен орган на управление на СС. ОС събрание взима всички решения касаещи СС. решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл.17. ОС на СС се състои от представителите на студентите и докторантите

Чл.18. Всеки студент или докторант има право да се кандидатира и да бъде избран за представител на студентите или докторантите от факултета, в който се обучава.

Чл.19. При предсрочно прекратяване на мандата на член на СС по установения в този правилник ред се избират нови представители. Мандатът на допълнително избраните членове на СС изтича с мандата на ОС на СС.

Чл.20. Мандатът на член на СС може да се прекратява предсрочно:
По негова писмена молба до председателя на СС;
при нарушаване на актовете, регламентиращи работата на СС, след гласуване на ОС на СС;
при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията поради трайна неработоспособност;
след три последователни неявявания на заседания на ОС, освен ако ОС на СС не реши друго след предложение на председателя;
поради осъждане;
поради изтичане на срока на обучение съгласно учебния план;
при прекратяване на студентските права.


2. Председател:

Чл.21. Председателят се избира от ОС с тайно гласуване и 50 % плюс 1.

Чл.22. Представлява СС отношенията с органите за управление на НСА"В.Левски", други държавни институции, обществени организации и юридически лица, като няма право на действия несъгласувани ОС, освен във форс-мажорни обстоятелства, когато действа съгласувано със СИС.

Чл.23. Всеки един член на СС може да внесе вот на недоверие към председателя в дневния ред.

Чл.24. Председателят може да бъде сменен след гласуване на ОС със 50 + 1 от ОС.

Чл.25. Председателят редлага проект за дневен ред на ОС на Студентски съвет и го представя.

Чл.26. Открива, ръководи и закрива заседанията на Студентски съвет и СИС, и осигурява реда при провеждането им.

Чл.27. Удостоверява с подписа си съдържанието на приетите решения.

Чл.28. Удостоверява с подписа си стенографските дневници от заседанията и протоколите.

Чл.29. Следи за спазването на този Правилник.

Чл.30. Изпълнява други възложени му от ОС на Студентски съвет задачи.

Чл.31. Председателят на Студентски съвет може да възлага извършването на дейностите на посочено от него лице.

Чл.32. Председателят е член на Ректорския съвет с право на глас;

Чл.33. Изготвя и изнася доклад за дейсността си пред ОС в края на всеки семестър.3. Заместник председатели:

Чл.34. Заместник председателите се избират от ОС на СС.

Чл.35. Заместник председателите и тяхната бройка (минимум двама) се предлагат от председателят и се избират от ОС (минимум по един представител от всеки факултет).

Чл.36. Заместник председателите се избират с явен вот.

Чл.37. Подпомагат дейността на председателя и го представляват в случаите, когато са упълномощени от него.

Чл.38. Представят отчет за дейността си веднъж в края на семестъра.4. Секретариат:

Чл.39. Състои се от секретар и помощник секретар, които се избират от ОС на СС

Чл.40. В началото на мандата секретариата приема всички документи и архива на СС и отговаря за тях. Всеки член на СС има право да види документите и архива в присъствието на представител от секретариата и председателя на СС или опълномощено от него лице.

Чл.41. Организира провеждането на предстоящите заседания, като подготвя и разпространява необходимите за това материали и информация.

Чл.42. Секретариатът на СС се създава, преобразува и закрива по решение на Общото събрание на СС.

Чл.43. Води протокол от заседанията на ОС и СИС.

Чл.44. Осигурява събирането и съхраняването на цялата документация на СС и органите му.

Чл.45. Отговаря на въпроси и запитвания на студенти.

Чл.46. Отчита се за дейността си пред ОС.5. Постоянни комисии:

Чл.47. Към СС действат следните постоянни комисии, избрани от ОС на СС:

1. Комисия по социално битовите въпроси

2. Комисия по учебна и спортна дейност

3. Надзорна комисияЧл.48. Броят на членовете на всяка комисия се определя от СС.

Чл.49. Всяка комисия изготвя правила за дейността си съгласувани със СС.

Чл.50. Дейността се определя от председателя на комисията. Той изготвя отчет за дейността, който представя пред ОС минимум 2 пъти в семестъра.

Чл.51. Дава препоръки на ОС, СИС и председателя на СС по актуални проблеми от съответния ресор.

Чл.52. Изготвя програма за действие на СС за текущата академична година за съответния ресор.1. Надзорна комисия

Чл.53. Надзорната комисия се състои от трима членове на СС. Тя нямат право да заемат ръководни длъжности в СС.

Чл.54. Надзорната комисия осъществява контрол на документацията по проекти, командировки и други разходи по ред, предложен от нея и утвърден от ОС.

Чл.55. Тегленето и отчитането на финансови средства се извършва в присъствието на поне един член на НК.

Чл.56. НК осъществява контрол върху изразходваните средства.

Чл.57. НК периодично представя пред СИС справка за финансовите операции по партидата на СС по данни от счетоводството на НСА.

Чл.58. При осъществяване на своята дейност НК се ръководи от принципите на прозрачност, отчетност и лоялност към престижа и обществения авторитет на СС.2. Временни спомагателни комисии:

Чл.59. ОС на СС може да назначава ВСК, който да работят по дадем въпрос. Състава на комисията се попълва от членове на СС на доброволен принцип.

Чл.60. ВСК дава съвети и насоки за работата на СС.6. СИС

Чл.61. В състава на СИС влизат председателят, заместник председателите, член на секретариата и по един човек от всеки факултет.ГЛАВА пета – ЗАСЕДАНИЯ НА СС

Чл.62. Редовно събание на СС се свиква:

1. От Председателят на СС.
2. По искане на 1/3 от списъчният състав на СС с предложение за дневен ред.
3. Редовно събрание на СС се провежда най-малко 1 път в месеца съобразно учебния план.

Чл.63. Редовно събрание на СС е законно ако присъстват най-малко 50% плюс 1 членове от състава на СС. Ако липсва кворум заседанието се отлага с 30 мин. (падащ кворум), и след това се провежда. ОС взима решения, при присъствието на най-малко 1/3 от членовете на СС.

Чл.64. В началото на всяко заседание се гласува и приема протокол от предното събрание.

Чл.65. На заседание на ОС се решават всички въпроси неуредени е този правилник.

Чл.66. Членовете на Студентския съвет се известяват не по – късно от 3 дни преди провеждането на заседанието, за деня, часа и проекта за дневен ред.

Чл.67. Предложенията по проекта за дневен ред могат да се внасят писмено до 1 ден преди провеждането на заседанието.

Чл.68. Точките в проекта за дневен ред трябва да бъдат конкретно формулирани.

Чл.69. Заседанията на ОС на СС се откриват от Председателя:

1. След проверка на кворума.
2. След като са на лице всички необходими условия за започване на работа.

Чл.70. Заседанията на ОС на СС се закриват

1. При изчерпване на дневния ред.
2. По предложение на председателя.
3. При липса на кворум, като инициативата за проверка на кворума може да принадлежи на всеки от членовете на Студентски съвет и не може да бъде отклонявана.
Преброяването на кворума се извършва от Секретаря.

Чл.71. Председателят или определено от него лице ръководи заседанията на Студентски съвет.

Чл.72. Дневния ред на заседанията на Студентски съвет се обсъжда и гласува след откриването.

Чл.73. Приемането му се извършва текст по текст като се спазва поредността.

Чл.74. В хода на обсъжданията председателстващият дава думата на изказващите се по реда на заявките им.

Чл.75. Никой студент няма право да се изказва без да му е дадена думата от председателя. Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна заявка.

Чл.76. Председателя определя реда за изказване на ораторите, като при необходимост съставя списък.

Чл.77. При обсъжданията по отделни точки от дневния ред всеки член на Студентски съвет има право на изказване до 3 минути. Ако ораторът превиши определеното време, председателя го предупреждава и му отнема думата.

Чл.78. Ако ораторът се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава, ако нарушението му продължи му отнема думата.

Чл.79. Член на Студентски съвет има право на реплика по същество на приключилото изказване.

Чл.80. Репликата се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 2 минути.

Чл.81. По едно и също изказване могат да се правят до 3 реплики.

Чл.82. След направените реплики ораторът има право на отговор (дуплика–2 минути).

Чл.83. Член на Студентски съвет има право на лично обяснение до 2 мин., когато:

1. В изказването е засегнат поименно.
2. Иска да обясни мотивите си за своя отрицателен вот при явно гласуване по време на същото заседание.

Чл.84. По процедурни въпроси думата се дава незабавно.

Чл.85. Процедурни са всички въпроси, които обективно водят до промяна в начина на протичане на заседанията, определен с дневния ред.

Чл.86. Процедурните въпроси се излагат за не повече от 2 мин. без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.87. След като са се изказали всички оратори по Чл.25 (1), председателят на Студентски съвет обявява разискванията по съответните точки за приключени.

Чл.88. При възникване на ненормална обстановка на заседанията на Студентски съвет председателстващия прекъсва заседанието до отстраняването на причините.

Чл.89. След приключването или прекратяването на разискванията се преминава към гласуване.

Чл.90. Решенията на Студентски съвет се взимат с обикновено мнозинство, като начинът на гласуване се определя от ОС

Чл.91. Гласуването е лично. Гласува се “ЗА’, “ПРОТИВ”, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”.

Чл.92. при нарушаване на обществения ред.ГЛАВА шеста – ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СС

Чл.93. Изборите за членове на СС се извършват по факултети, като се попълва квотата на съответния факултет.

Чл.94. Изборите се провеждат от специално създадена Централна избирателна комисия.
ЦИК се предлага и се гласува от ОС на СС.

Чл.95. Всички членове на ЦИК трябва да са членове на ОС

Избиране на Студентски съвет:

Чл.96. Избори за Студентски съвет се произвеждат на всеки две години. Председателят на СС взема решение за произвеждане на избори, което подлежи на одобрение от ОС.

Чл.97. Частични избори за попълване на предсрочно прекратени мандати се произвеждат веднъж годишно. На мястото на члена с предсрочно прекратен мандат се избира нов, който е студент на същия факултет, по реда на настоящия правилник.

Чл.98. Избори се произвеждат по мажоритарната система с независими кандидати.


Кандидат за член на Студентски съвет може да бъде всеки студент от НСА.

Гласуване:

Чл.99. Гласуването се осъществява чрез интегрални бюлетини, в определените от ЦИК за целта помещения, находящи се на видно място във всеки отделен факултет.

Установяване и обявяване на изборните резултати:

Чл.100. ЦИК установява резултатите от гласуването и ги отбелязва в протокол.

Чл.101. За избран при първото гласуване се смята кандидат от съответния факултет, получил най-много гласове. Избраните кандидати се подреждат според броя на получените гласове по низходящ ред до попълване на местата в квотата на факултета.

Чл.102. Ако няколко кандидата имат равен брой гласове и това е от значение дали кандидатите ще се считат за избрани се провежда второ гласуване между тях.

Чл.103. ЦИК обявява резултатите от произвеждането на изборите с решение в тридневен срок.ГЛАВА седма – ФИНАНСИРАНЕ

Чл.104. Финансирането на СС се осъществява чрез:

1. Бюджета на НСА "В. Левски" съгласно Закона за висшето образование.
2. Дарения, спонсорство и др.

Чл.105. Размерът на Бюджета се определя с решение на СС и се предлага за утвърждаване отРектора на НСА "В. Левски".

Чл.106. Средствата от Бюджета се изразходват по решение на ОС на СС.

Чл.107. СС изготвя план за приходно-разходната си дейност, който се приема на събрание на ОС.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящия правилник може да се изменя и допълва от Студентски съвет по предложение на председателя на Студентски съвет или на 1/3 от списъчния състав на Студентски съвет.

2. По въпроси, неуредени в този правилник, Студентски съвет се произнася с решение.

3. Настоящият правилник влиза в сила след приемането му от Общото събрание на СС и одобряването му от Академичен съвет на НСА.

4. Правилникът е приет на редовна сесия на СС на 29.05.2012г. в 22:20ч.

Сподели във Facebook Twitter Share