НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Мисия на НСА

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА МИСИЯ НА НСА Е:

1. Да подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование, способни да развиват и прилагат научни знания в различните области на физическото възпитание, спорта, туризма и кинезитерапията;

2. Да осъществява фундаментални и приложни научни изследвания, да създава и прилага научни продукти;

3. Да укрепва и развива националните традиции в областта на образованието, науката, спорта, туризма и кинезитерапията;

4. Да осъществява подбор, подготовка и развитие на научно-преподавателския си състав;

5. Да осъществява национално и международно сътрудничество в областта на образованието, науката, спорта, туризма и кинезитерапията;

6. Да осъществява повишаване на квалификацията на специалистите с висше и със средно образование.

Развивайки академичния си профил, НСА утвърждава и усъвършенства ролята си на първи национален център за спортни науки. Същевременно Академията работи последователно за привеждане на образователните си стандарти до тези на университетите от Европейската общност на основата на взаимна интеграция.

НСА дава основен принос за осмисляне на процесите, които протичат в областта на спортното образование и спортните науки за региона на Балканите, Югоизточна Европа и в света.

Преподавателският и научният потенциал на Академията заема водещо място при разработката и реализацията на съвместни европейски проекти относно спортната култура, наука, образование и бизнес.

Национална спортна академия “Васил Левски” е висше учебно заведение, което подготвя специалисти в съответствие с изискванията на високите Европейски стандарти.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ФИЛОСОФИЯ НА НСА

Всички в НСА сме убедени, че в бъдещето не съществува окончателна финиш линия, след която да спрем, защото тогава идва краят. Горди сме с успехите си, но как да останем най-добрите е нашата религия и цел. Ние и възпитаниците ни сме едно семейство, в което компетентността и младостта генерират заедно енергията на спортната наука.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОНЦЕПЦИИ НА НСА

Завършилите ОКС – “бакалавър” и “магистър” в НСА трябва да бъдат подготвени за активност и мобилност спрямо една бързо изменяща се социална среда. Това не е абстрактен тип подготовка за абстрактна адаптивност, а маркетингово обоснована образователна политика.

Основните качества, придобивани в процеса на подготовката, са: мобилност, самостоятелност, адаптивност, базирани на висок професионализъм.

Спортните специалисти, завършили НСА, да притежават развита комуникативност според Евростандартите, позволяваща им да се интегрират безпроблемно в Европейакото пространство и да бъдат конкурентноспособни.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ВИЗИЯ

Утвърждаване на НСА в признат център за подготовка и квалификация на спортни специалисти в контекста на специфичната геополитическа ситуация на Балканите, Югоизточна Европа и континента като цяло.

Превръщане на НСА в многофункционално средище за образование и наука в съответствие със световната университетска традиция и модерните измерения на съвременното обучение.

Разработка и практическа реализация на атрактивен образователен и квалификационен модел, ползващ се с широка известност не само в научните среди, но и в различните национални и международни социални нива на престижност.

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share