НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Дистанционно обучение

Нормативна база   Справочници   Процедури и изисквания   Съобщения   Контакти   Прием в Дистанционна форма на обучение   Такса за дистанционно обучение  

ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
В НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

Вход в сайта на дистанционното обучение: http://www.dist.nsa.bg/


Вход в системата за дистанционно обучение: http://www.virtual.nsa.bg/


 

Дистанционното обучение в НСА „Васил Левски” предоставя възможност на студентите спортисти успешно да съчетават своето обучение с професионалните си ангажименти, тренировъчната и състезателната дейност.

Дистанционното обучение протича чрез активно взаимодействие с преподавателите, посредством съвременни информационни и комуникационни средства:

· Пряк обмен на съобщения, документи, аудио и видео материали, чрез интернет базираната система за дистанционно и електронно обучение

· Skype - възможност за телефонна и видео връзка между участниците в учебния процес от различни електронни устройства

· Facebook - възможност за обмен на текстови съобщения и електронни материали в реално време;

· Друг приложен софтуер за обмен на кратки съобщения в реално време;

· Електронна поща

Дистанционното обучение в НСА „Васил Левски” е уеб-базирано. Чрез достъп до платформата за дистанционно и електронно обучение, студентите се обучават онлайн, неприсъствено, в удобно за тях време и без допълнителни разходи. 

За да се повиши качеството на учебния процес в дистанционната форма на обучение, са осигурени присъствени групови занимания и индивидуални консултации с преподавателите.

Оценяването на подготовката на обучаемите в дистанционна форма на обучение се извършва под формата на текущ контрол и семестриален изпит.

Текущият контрол се осъществява чрез решаване на тестове, разрешаване на казуси, разработване на теми, изготвяне на реферати, изпълнение на курсови задачи и др. в интернет системата на дистанционно обучение

Семестриалните изпити се провеждат:

· в писмена форма, по предварително изготвен график, който се обявява в интернет системата за дистанционно обучение.

· в присъствена и по изключение в неприсъствена форма, чрез интернет системата за дистанционно обучение, при осигурен контрол и прозрачност на изпитните процедури.

Семестриалният изпит по съответна дисциплина в ДФО, може да бъде:

· писмен изпит и/или тест/тестове;

· писмен изпит и/или защита на курсов проект/задание;

На приетите студенти в дистанционна форма на обучение е предоставен достъп до електронни материали и ресурси като:

· Електронни учебници по всяка една от изучаваните дисциплини

· Видео и аудио материали, лекции и презентации

· Виртуални ресурси – URL източници

· Електронни тестове, задачи и казуси за самоподготовка

Центърът за дистанционно и електронно обучение в НСА „Васил Левски” :

· Провежда дистанционно обучение по магистърски програми (специалности) „Спортен мениджмънт“, "Младежки дейности и спорт" и "Спорт, фитнес, здраве";

· Организира курсове за студенти и преподаватели за работа с интернет базираната система за дистанционно обучение (www.virtual.nsa.bg);

· Организира и провежда встъпителен курс за запознаване на новоприетите студенти с технологията за осъществяване на комуникацията между обучаеми и преподаватели, както и с организацията на достъпа до информационните ресурси;

· Предоставя ръководство на студента за работа със системата за дистанционно обучение.

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share