НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Учебни планове за факултет "Педагогика"

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ

“Васил Левски”

Факултет "Педагогика"

 

 

 

 

У Ч Е Б Е Н    П Л А Н   2017/18 г.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

 

 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ:

1.0. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

СПЕЦИАЛНОСТ:

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

РЕДОВНО

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

ОСЕМ СЕМЕСТЪРА

 

 

 

Учебна дисциплина

Хорариум

Семестър

Кредити

Проверка

Аудиторна

заетост

Л

У

СР

1

2

3

4

5

6

7

Ph.E.І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Ph.E.І.1. ОБЩОТЕОРЕТИЧНИ

Ph.E.I.1.1.

Педагогика (теория на възпитанието и дидактика)

90

45

45

90

3,4

6

И

Ph.E.I.1.2

Психология със спортна психология

105

45

60

105

1,2,3

7

И

Ph.E.I.1.3

История на физическата култура

45

22

23

45

1

3

И

Ph.E.I.1.4

Анатомия (функционална и възрастова)

105

45

60

105

1,2

7

И

Ph.E.I.1.5

Биомеханика и управление на движенията

60

30

30

60

3

4

И

Ph.E.I.1.6

Физиология и физиология на физическите упражнения

120

68

52

120

3,4,5

8

И

Ph.E.I.1.7

Биохимия и биохимия на физическите упражнения

60

30

30

60

3,4

4

И

Ph.E.I.1.8

Спортна медицина

90

45

45

90

5,6

6

И

Ph.E.I.1.9

Философия

45

23

22

45

2

3

И

Ph.E.I.1.10

Информатика

60

16

44

60

1,2

4

И

Ph.E.I.1.11

Чужд език (или български за чуждестранни студенти)

120

120

120

1,2,3,4

8

И

Ph.E.I.1.12

Адаптирана физическа активност

30

6

24

30

6

2

И

ВСИЧКО

930

930

62

Ph.E.І.2.СПЕЦИАЛНИ

Ph.E.I.2.1.

Теория и методика на физическото възпитание

165

81

84

165

3,4,5,6,7

11

И

Ph.E.I.2.2

Основи на спортната тренировка

45

30

15

45

6

3

И

Ph.E.I.2.3.1

Основи на научното изследване на спорта

40

16

24

35

5

2.5

И

Ph.E.I.2.3.2

Статистически методи в спорта

36

10

26

39

5

2.5

И

Ph.E.I.2.4

Мениджмънт на спорта

45

23

22

45

7

3

И

Ph.E.I.2.5

Кинезитерапия

45

23

22

45

5

3

И

Ph.E.I.2.6

Лека атлетика

120

16

104

120

1,2,3,4

8

И

Ph.E.I.2.6.1

Методика на преподаване на леката атлетика

60

8

52

60

5,6

4

И

Ph.E.I.2.7

Гимнастика

120

8

112

120

1,2,3,4

8

И

Ph.E.I.2.7.1

Методика на преподаване на гимнастиката

60

4

56

60

5,6

4

И

Ph.E.I.2.8

Хандбал и методика

66

10

56

84

1,2

5

И

Ph.E.I.2.9

Баскетбол и методика

66

10

56

84

2,3

5

И

Ph.E.I.2.10

Волейбол и методика

66

10

56

84

3,4

5

И

Ph.E.I.2.11

Футбол и методика /мъже и жени/

66

10

56

84

2,4

5

И

Ph.E.I.2.12

Плуване

75

10

65

75

1,2,3

5

И

Ph.E.I.2.13

Ритмика и танци и методика

60

4

56

60

1,2

4

И

Ph.E.I.2.14

Борба и методика(худож. гимнастика и методика)

60

8

52

60

5,6

4

И

Ph.E.I.2.15

Подвижни игри

30

4

26

30

2

2

И

Общо

1224

1256

84

Ph.E. І. 3. УЧЕБНИ КУРСОВЕ

Ph.E.I.3.1

Снежни спортове

45

45

135

1

6

И - 2

Ph.E.I.3.2

Водни спортове

45

45

135

3

6

И

I.2.12

Ph.E.I.3.3

Туризъм, алпинизъм, ориентиране

45

45

135

4

6

И- 5

Ph.E. І. 4. ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

Ph.E.I.4.1

Хоспитиране и текуща педагогическа практика

90

90

180

5,6,7

9

И

Ph.E.I.4.2

Преддипломна педагогическа практика.

120

120

380

8

20

ДИ - ІV.1

Всичко задължителни

2404

3146

193

 

ІІ. ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Ph.E. ІІ. 1. ТЕОРЕТИЧНИ - педагогически, психологически и частно-дидактически

(студентът избира дисциплини, които ще му донесат заетост от 10 кредита)

Ph.E.II.1.1

Основни понятия в химията

15

15

45

4

2

И

Ph.E.II.1.2

Олимпизъм и олимпийско движение

30

10

20

30

4

2

И

Ph.E.II.1.3

Чужд език и комуникация

60

60

60

5, 6

4

И

Ph.E.II.1.4

Етика и естетика

30

20

10

30

5

2

И

Ph.E.II.1.5

Спорт за всички

30

10

20

30

5

2

И

Ph.E.II.1.6

Основи на физическото възпитание и спорт в БА

30

20

10

30

5

2

И

Ph.E.II.1.7

Икономически отношения в спорта

30

20

10

30

4

2

И

Ph.E.II.1.8

Социология на спорта. (от уч. 2014/15)

30

30

30

4

2

И

Ph.E.II.1.9

Екология

22

22

38

4

2

И

Ph.E.II.1.10

Физическото възпитание и спорт в системата на МВР

30

20

10

30

5

2

И

Ph.E.II.1.11

Правилознание в леката атлетика

30

10

20

30

5

2

И

Ph.E.II.1.12

Спортът и европейската общност

30

20

10

30

6

2

И

Ph.E.II.1.13

Спортно право

30

20

10

30

6

2

И

Ph.E.II.1.14

Двигателна активност на ученика.

30

30

30

5

2

И

Ph.E.II.1.15

Детско – юношески спорт

30

20

10

30

6

2

И

Ph.E.II.1.16

-----------------------------------------------

Ph.E.II.1.17

Автогенна тренировка

30

15

15

30

5

2

И

Ph.E.II.1.18

Педагогически проблеми на наркоманията

30

19

11

30

5

2

И

Ph.E.II.1.19

Мениджмънт на спортни формирования

30

20

10

30

6

2

И

Ph.E.II.1.20

Мениджмънт на проекти

30

10

20

30

6

2

И

Ph.E.II.1.21

Психология на конфликтите и стратегии за тяхното разрешаване

30

6

24

30

6

2

И

Ph.E.II.1.22

Езикова култура и комуникация в спортната сфера

30

10

20

30

6

2

И

Ph.E.II.1.23

Лидерство и толерантност към децата в неравностойно положение чрез спорт

30

16

14

30

4

2

И

Ph.E.II.1.24

Невербалното общуване в обучението по физическо възпитание и спорт

30

15

15

30

6

2

И

Ph.E.II.1.25

Лека атлетика за деца

15

10

5

45

5

2

И

Ph.E.II.1.26

Безопасност на движението

30

20

10

30

4

2

И

Ph.E.II.1.27

Доброволчество в спорта

30

10

20

30

6

2

И

Ph.E.II.1.28

Работа с деца с хиперактивност и дефицит на внимание

30

10

20

30

4

2

И

Ph.E.II.1.29

Ръгби – теоретични основи и правилознание

30

30

4

2

И

Ph.E.II.1.30

Футбол – правилознание

30

10

20

30

4

2

И

Ph.E.II.1.31

Бадминтон - теоретични основи и правилознание

30

16

14

30

4

2

И

Ph.E.II.1.32

Тенис на маса – теоретични основи и правилознание

30

10

20

30

4

2

И

Ph.E.II.1.33

Тенис – теоретични основи и правилознание

30

10

20

30

4

2

И

Ph.E. ІІ.2. СПОРТНОПЕДАГОГИЧЕСКИ – приложно-експериментални

(студентът избира дисциплини, които ще му осигурят учебна заетост от най-малко 25 кредита)

Ph.E.II.2.1.

Тенис

45

5

40

105

6

5

И

Ph.E.II.2.2

Тенис на маса

45

15

30

75

6

4

И

Ph.E.II.2.3

Вдигане на тежести

45

6

39

75

7

4

И

Ph.E.II.2.4

Бокс

45

4

41

75

7

4

И

Ph.E.II.2.5

Бадминтон

45

5

40

105

7

5

И

Ph.E.II.2.6

Джудо

45

8

37

105

7

5

И

Ph.E.II.2.7

Карате До

45

8

37

105

7

5

И

Ph.E.II.2.8

Айкидо

45

8

37

105

6

5

И

Ph.E.II.2.9

Таекуон - До

45

8

37

105

6

5

И

Ph.E.II.2.10

Йога (хата – тренировъчна)

30

20

10

30

6

2

И

Ph.E.II.2.11

Силова подготовка

30

10

20

90

6

4

И

Ph.E.II.2.12

Фехтовка

45

8

37

105

7

5

И

Ph.E.II.2.13

Колоездене

45

8

37

105

6

5

И

Ph.E.II.2.14

Стрелба с лък

45

8

37

105

6

5

И

Ph.E.II.2.15

Ръгби

45

5

40

105

6

5

И

Ph.E.II.2.16

Шахмат

30

30

90

6

4

И

Ph.E.II.2.17

Аеробика

30

30

90

6

4

И

Ph.E.II.2.18

Каланетика и стречинг

30

30

90

7

4

И

Ph.E.II.2.19

Спортен масаж

30

6

24

90

7

4

И

Ph.E.II.2.20

Спортно – педагогическо усъвършенстване

180

180

180

6, 7

12

И

Ph.E.II.2.21

------------------------------------------------

Ph.E.II.2.22

Правилознание на волейбола

15

15

45

6

2

И

Ph.E.II.2.23

Начално обучение по кънки

30

30

30

6

2

И

Ph.E.II.2.24

Гръцки народни танци

15

15

15

6

1

И

Ph.E.II.2.25

Спортно – педагогически аспекти на голфа

30

5

25

90

6

4

И

Ph.E.II.2.26

Акробатичен рокендрол

15

15

15

6

1

И

Ph.E.II.2.27

Скуош

15

15

45

6

2

И

Ph.E.II.2.28

Крикет

15

15

45

6

2

И

Ph.E.II.2.29

Въведение в паневритмията

30

10

20

30

6

2

И

Ph.E.II.2.30

Спорт сред хора с увреждания

30

30

30

6

2

И

Ph.E.II.2.31

Спортно катерене

15

4

11

45

6

2

И

Ph.E.II.2.32

Плажен волейбол

45

45

105

7

5

И

Ph.E.II.2.33

Музикално-ритмична гимнастика

45

45

45

7

3

И

Ph.E.II.2.34

Минихандбал

30

30

90

6

4

И

Ph.E.II.2.35

Минибаскетбол

30

30

90

7

4

И

Ph.E.II.2.36

Миниволейбол

30

30

90

6

4

И

Ph.E.II.2.37

Хокей на трева

30

6

24

90

6

4

И

Ph.E.II.2.38

Фит-бол

15

6

9

45

7

2

И

Ph.E.II.2.39

Каскадьорство

60

2

58

60

6, 7

4

И

Ph.E.II.2.40

Атлетическа кондиция

30

2

28

30

6

2

И

Ph.E.II.2.41

Петанк

30

2

28

30

6

2

И

Ph.E.II.2.42

Навигация в планинския туризъм

30

2

28

30

6

2

И

 

 

 

 

Ph.E.III.1. ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

(студентът избира дисциплини, които ще му осигурят учебна заетост от най-малко 2 кредита)

Ph.E.III.1.1.

Психологически основи на педагогическото майсторство

15

12

3

15

7

1

И

Ph.E.III.1.2

Функционална диагностика

15

15

15

7

1

И

Ph.E.III.1.3

Фитнес

15

5

10

15

7

1

И

Ph.E.III.1.4

Спортен травматизъм

15

15

15

7

1

И

Ph.E.III.1.5

Спорт и рекреация в свободното време

15

7

8

15

7

1

И

Ph.E.III.1.6

Професия и спорт

15

15

15

7

1

И

Ph.E.III.1.7

Психология на общуването

15

7

8

15

7

1

И

Ph.E.III.1.8

Методи на психотерапията

15

15

15

7

1

И

Ph.E.III.1.9

Психология на девиантното поведение

15

15

15

7

1

И

Ph.E.III.1.10

Рефлекторен масаж

15

3

12

15

7

1

И

Ph.E.III.1.11

Аромамасаж

15

10

5

15

7

1

И

Ph.E.III.1.12

Флорбол

15

3

12

15

7

1

И

Ph.E.III.1.13

Боулинг

15

3

12

15

7

1

И

Ph.E.III.1.14

Професионална дейност на спортния педагог в мултикултурна среда

15

10

5

15

7

1

И

 

 

 

Ph.E.ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – 10 кредита

Ph.E.IV.1.1.Практически изпит в училище – полагане на изпитен урок

Ph.E.IV.2.1.Теоретичен изпит

или Ph.E.IV.2.2.Защита на дипломна работа

Всичко аудиторна заетост на студентите (без факултативни дисциплини) - 2959 часа.

Утвърдено от Факултетния съвет на Учителски факултет на 18.04.2013 г.

Утвърдено от Академичния съвет на НСА “В. Левски” на 25.04.2013 г.

 

 

Декан УФ: ...............................................

Проф. Огнян Миладинов, дн

??????? ??? Facebook Twitter Share