НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Учебни планове за Учителски факултет

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “Васил Левски”
У Ч И Т Е Л С К И   Ф А К У Л Т Е Т

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”
Първа специалност

 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ: 1.0. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

СПЕЦИАЛНОСТ: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНО (ЗАДОЧНО)

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: ОСЕМ СЕМЕСТЪРА (ДЕСЕТ СЕМЕСТЪРА)

Учебна дисциплина

Хорариум

Семестър

Кредити

Проверка

Аудиторна

заетост

Извънауди-

торна зает.

1

2

3

4

5

6

7

 

Ph.E.І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
Ph.E.І.1. ОБЩОТЕОРЕТИЧНИ

Ph.E.I.1.1.

Педагогика (теория на възпитанието и дидактика).

90

90

3,4

6

Изпит-4

Ph.E.I.1.2

Психология със спортна психология.

105

105

1,2,3

7

Изпит-3

Ph.E.I.1.3

История на физическата култура

45

45

1

3

Изпит-1

Ph.E.I.1.4

Анатомия (функционална и възрастова)

105

105

1,2

7

Изпит-2

Ph.E.I.1.5

Биомеханика и управление на движенията

60

60

3

4

Изпит-3

Ph.E.I.1.6

Физиология и физиология на физическите упражнения

120

120

3,4,5

8

Изпит-5

Ph.E.I.1.7

Биохимия и биохимия на физическите упражнения

60

60

3,4

4

Изпит-4

Ph.E.I.1.8

Спортна медицина и хигиена

90

90

5,6

6

Изпит-6

Ph.E.I.1.9

Философия

45

45

2

3

Изпит-2

Ph.E.I.1.10

Аудиовизуални и информационни технологии в обучението.

60

60

1,2

4

Изпит-2

Ph.E.I.1.11

Чужд език (или български за чуждестранни студенти).

120

120

1,2,3,4

8

Изпит-4

Ph.E.I.1.12

Адаптирана физическа активност.

30

30

6

2

Изпит-6

ВСИЧКО

930

930

62

Ph.E. І. 2. СПЕЦИАЛНИ

Ph.E.I.2.1.

Теория и методика на физическото възпитание.

165

165

3,4,5,6,7

11

Изпит-7

Ph.E.I.2.2

Основи на спортната тренировка

45

45

6

3

Изпит-6

Ph.E.I.2.3.1

Основи на научното изследване на спорта

40

35

5

2.5

Изпит-5

Ph.E.I.2.3.2

Статистически методи в спорта

30

30

5

2.5

Изпит-5

Ph.E.I.2.4

Мениджмънт на спорта.

45

45

7

3

Изпит-7

Ph.E.I.2.5

Кинезитерапия

45

45

5

3

Изпит-5

Ph.E.I.2.6

Лека атлетика

120

120

1,2,3,4

8

Изпит-4

Ph.E.I.2.6.1

Методика на преподаване на леката атлетика

60

60

5,6

4

Изпит-6

Ph.E.I.2.7

Гимнастика

120

120

1,2,3,4

8

Изпит-4

Ph.E.I.2.7.1

Методика на преподаване на гимнастиката

60

60

5,6

4

Изпит-6

Ph.E.I.2.8

Хандбал

66

74

1,2

5

Изпит-2

Ph.E.I.2.9

Баскетбол

66

74

2,3

5

Изпит-3

Ph.E.I.2.10

Волейбол

66

74

3,4

5

Изпит-4

Ph.E.I.2.11

Футбол
(мъже и жени)

66

74

2,4

5

Изпит-4

Ph.E.I.2.12

Плуване

75

75

1,2,3

5

Изпит-3

Ph.E.I.2.13

Ритмика и танци

60

60

1,2

4

Изпит-2

Ph.E.I.2.14

Борба (Художествена гимнастика)

60

60

5,6

4

Изпит-6

Ph.E.I.2.15

Подвижни игри

30

30

2

2

Изпит-2

Общо

1224

1256

84


Ph
.E. І. 3. УЧЕБНИ КУРСОВЕ

Ph.E.I.3.1

Снежни спортове

45

135

1

6

Изпит – 2

Ph.E.I.3.2

Водни спортове

45

135

3

6

Изпит I.2.12

Ph.E.I.3.3

Туризъм, алпинизъм, ориентиране

45

135

4

6

Изпит - 5


Ph
.E. І. 4. ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

Ph.E.I.4.1

Хоспитиране и текуща педагогическа практика.

90

180

5,6,7

9

Изпит–7

Ph.E.I.4.2

Преддипломна педагогическа практика.

125

375

8

20

Държавен изпит-
Р-л ІV.1

Всичко задължителни

2404

3146

193

ІІ. ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Ph.E. ІІ. 1. ТЕОРЕТИЧНИ – студентът избира дисциплини, които ще му донесат заетост от 10 кредита

Ph.E.II.1.1

Основни понятия в химията.

15

45

4

2

Изпит*-4

Ph.E.II.1.2

Олимпизъм и олимпийско движение.

30

30

4

2

Изпит*-4

Ph.E.II.1.3

Чужд език

60

60

5 и 6

4

Изпит*-6

Ph.E.II.1.4

Етика или естетика

15

15

5 или 6

1

Изпит*-
5 или 6

Ph.E.II.1.5

Спорт за всички

30

30

5 или 6

2

Изпит*-
5 или 6

Ph.E.II.1.6

Основи на физическото възпитание и спорт в БА.

30

30

5 или 6

2

Изпит*-
5 или 6

Ph.E.II.1.7

Икономически отношения в спорта.

30

30

4

2

Изпит*-4

Ph.E.II.1.8

Социология на спорта.

15

45

4

2

Изпит*-4

Ph.E.II.1.9

Екология и защита на населението.

22

48

4

2

Изпит*-4

Ph.E.II.1.10

Физическото възпитание и спорт в системата на МВР.

30

30

5 или 6

2

Изпит*-
5 или 6

Ph.E.II.1.11

Правилознание в леката атлетика.

30

30

5 или 6

2

Изпит*
5 или 6

Ph.E.II.1.12

Спортът и европейската общност.

30

30

5 или 6

2

Изпит*
5 или 6

Ph.E.II.1.13

Спортно право

30

30

5 или 6

2

Изпит*
5 или 6

Ph.E.II.1.14

Двигателна активност на ученика.

30

30

5 или 6

2

Изпит*
5 или 6

Ph.E.II.1.15

Детско – юношески спорт

30

30

5 или 6

2

Изпит*
5 или 6

Ph.E.II.1.17

Автогенна тренировка.

30

30

5 или 6

2

Изпит*
5 или 6

Ph.E.II.1.18

Педагогически проблеми на наркоманията

30

30

5 или 6

2

Изпит*
5 или 6

Ph.E.II.1.19

Мениджмънт на спортни формирования

30

30

6

2

Изпит*
6

Ph.E.II.1.20

Мениджмънт на проекти

30

30

5 или 6

2

Изпит*
5 или 6

Ph.E.II.1.21

Психология на конфликтите и стратегии за тяхното разрешаване

30

30

5 или 6

2

Изпит*
5 или 6

Ph.E.II.1.22

Езикова култура и комуникация в спортната сфера

30

30

5 или 6

2

Изпит*
5 или 6

Ph.E.II.1.23

Лидерство и толерантност към децата в неравностойно положение чрез спорт

30

30

4 или 5

2

Изпит*
4 или 5

Ph.E.II.1.24

Невербалното общуване в обучението по физическо възпитание и спорт

15

15

5 или 6

1

Изпит*
5 или 6

Ph.E. ІІ.2. СПОРТНОПЕДАГОГИЧЕСКИ - студентът избира дисциплини, които ще му осигурят учебна заетост от най-малко 27 кредита

Ph.E.II.2.1.

Тенис

45

105

6

5

Изпит*-6

Ph.E.II.2.2

Тенис на маса

45

75

6

4

Изпит*-6

Ph.E.II.2.3

Вдигане на тежести

45

75

7

4

Изпит*-7

Ph.E.II.2.4

Бокс

45

75

7

4

Изпит*-7

Ph.E.II.2.5

Бадминтон

45

105

7

5

Изпит-7

Ph.E.II.2.6

Джудо

45

105

7

5

Изпит*-7

Ph.E.II.2.7

Карате До

45

105

7

5

Изпит*-7

Ph.E.II.2.8

Айкидо

45

105

6

5

Изпит*-6

Ph.E.II.2.9

Таекуон - До

45

105

6

5

Изпит*-6

Ph.E.II.2.10

Йога (хата – тренировъчна)

30

30

6

2

Изпит*-6

Ph.E.II.2.11

Силова подготовка

30

90

6

4

Изпит*-6

Ph.E.II.2.12

Фехтовка

45

105

7

5

Изпит*-7

Ph.E.II.2.13

Колоездене

45

105

6

5

Изпит*-6

Ph.E.II.2.14

Стрелба с лък

45

105

6

5

Изпит*-6

Ph.E.II.2.15

Ръгби

45

105

6

5

Изпит*-6

Ph.E.II.2.16

Шахмат

30

30

6

2

Изпит*-6

Ph.E.II.2.17

Аеробика

30

90

6

4

Изпит-6

Ph.E.II.2.18

Каланетика и стречинг

30

90

7

4

Изпит-7

Ph.E.II.2.19

Спортен масаж

30

90

7

4

Изпит-7

Ph.E.II.2.20

Спортно – педагогическо усъвършенстване

180

180

6 и 7

12

Изпит-7

Ph.E.II.2.22

Правилознание на волейбола

15

45

6

2

Изпит-6

Ph.E.II.2.23

Начално обучение по кънки

30

30

6

2

Изпит-6

Ph.E.II.2.24

Гръцки народни танци

15

15

6

1

Изпит-6

Ph.E.II.2.25

Спортно – педагогически аспекти на голфа

30

90

6

4

Изпит-6

Ph.E.II.2.26

Акробатичен рокендрол

15

15

6

1

Изпит-6

Ph.E.II.2.27

Скуош

15

45

6

2

Изпит-6

Ph.E.II.2.28

Крикет

15

45

6

2

Изпит-6

Ph.E.II.2.29

Въведение в паневритмията

15

15

6

1

Изпит-6

Ph.E.II.2.30

Спорт сред хора с увреждания

30

30

6

2

Изпит-6

Ph.E.II.2.31

Спортно катерене

15

45

6

2

Изпит-6

Ph.E.II.2.32

Плажен волейбол

45

105

7

5

Изпит-7

Ph.E.II.2.33

Музикално-ритмична гимнастика

45

45

6 или 7

3

Изпит-
6 или 7

Ph.E.II.2.34

Минихандбал

30

90

6 или 7

4

Изпит-
6 или 7

Ph.E.II.2.35

Минибаскетбол

30

90

6 или 7

4

Изпит-
6 или 7

Ph.E.II.2.36

Миниволейбол

30

90

6 или 7

4

Изпит-
6 или 7

Ph.E.II.2.37

Хокей на трева

30

90

6 или 7

4

Изпит-
6 или 7

Ph.E.II.2.38

Фит-бол

30

30

6 или 7

2

Изпит-
6 или 7

Ph.E.III.1. ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Ph.E.III.1.1.

Психологически основи на педагогическото майсторство

15

15

1

Изпит

Ph.E.III.1.2

Функционална диагностика

15

15

1

Изпит

Ph.E.III.1.3

Фитнес

15

15

1

Изпит

Ph.E.III.1.4

Спортен травматизъм

15

15

1

Изпит

Ph.E.III.1.5

Спорт и рекреация в свободното време

15

15

1

Изпит

Ph.E.III.1.6

Професия и спорт

15

15

1

Изпит

Ph.E.III.1.7

Психология на общуването

15

15

1

Изпит

Ph.E.III.1.8

Методи на психотерапията

15

15

1

Изпит

Ph.E.III.1.9

Психология на девиантното поведение

15

15

1

Изпит

Ph.E.III.1.10

Рефлекторен масаж

15

15

1

Изпит

Ph.E.III.1.11

Аромамасаж

15

15

1

Изпит

Ph.E.III.1.12

Флорбол

15

15

1

Изпит

Ph.E.ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – 10 кредита

Ph.E.IV.1.1.Практически изпит в училище – полагане на изпитен урок

Ph.E.IV.2.1.Теоретичен изпит

Или

Ph.E.IV.2.2.Защита на дипломна работа

Всичко аудиторна заетост на студентите (без факултативни дисциплини) – 2959 часа.

 

Утвърдено от Факултетния съвет на Учителски факултет на 10. 02. 2005 г.

Утвърдено от Академичния съвет на НСА “В. Левски” на 27. 04. 2005 г.

Сподели във Facebook Twitter Share