НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Общежития

Първо класиране за общежитията  Второ класиране за общежитията 

Вилис Ерменков

Управител на
Студентски общежития

Блок 70, стая 235
Тел. (02) 4014(222)
Мобилен 0894 42 25 03

e-mail williss@abv.bg


Валентина Борисова
управител-домакин на
студентско общежитие блок 61
Тел. (02) 400 75 35

Елза Андреева
управител-домакин на
студентско общежитие блок 61
Тел. (02) 400 75 35

Адриана Петрова
управител-домакин на
студентско общежитие блок 15
Тел. (02) 400 75 37

Светлана Михайлова
управител-домакин на
луксозно общежитие в блок 70
Тел. (02) 40 14 247

Регистратура - (02) 40 14 314
факс (02) 00 75 14

 

 

Със Заповед ЗП-1206/01.06.2016 год. на Ректора на НСА за първи курс са определени 200 места за студенти от провинцията. Настаняването се извършва след подаване на молба за настаняване до КСБВУ и класиране, по следния график:

 • Факултет по кинезитерапия, туризъм и спортна анимация, АФАС -  07 септември 2016 год.
 • Учителски факултет -  08 и 09 септември 2016 год.
 • Треньорски факултет -  12 и 13 септември 2016 год.

 

На общежитие се настаняват само класираните студенти (бал около 19.60 и по- висок). Некласираните за общежитие студенти и записаните след 29. 07. 2016 год. се настаняват след 30 септември при наличие на свободни места. Студенти, които са сираци (двама родители) или са отглеждани в социални домове, се настаняват без класиране при представяне на съответните документи, закрепени към молбата до КСБВУ. Студенти, които не са посочили приемен бал в молбата до КСБВУ, не се класират.

Студенти платено обучение в НСА се настаняват на 14. 11. 2016 г. при наличие на свободни места.

Спазвайте графика за настаняване. Предварително настаняване не се допуска. Настанителната заповед важи седем дни от датата на издаване. Срокът на настанителната заповед изтича на 30. 06. 2017 г. , след което студентът е длъжен да освободи заеманото помещение. Студенти, които не са доволни от определените им места, имат право да подадат писмена жалба до Ректора на НСА, която ще бъде разгледана в рамките на седем работни дни от датата на подаване.

При записването си в НСА, студентите подават молба до КСБВУ за настаняване на общежитие (200 места за I курс), която се получава от и се предава в съответния деканат в деня на записване. Класирането за общежитие се извършва от КСБВУ на 26 юли 2016 год. и се публикува на интернет страницата на НСА не по- късно от 27 юли 2016 г. за първо класиране, и съответно на 03.08. и на 05.08. 2016 г. за второ класиране. Всички некласирани студенти се настаняват след 30.09.2016 г. по реда на идване и при наличие на свободни места. Виж баловете за настаняване предишната година.

След заемане на определеното на студента място преместване в друга стая в същия блок се извършва след първата изпитна сесия.

Преместването в друг блок се извършва от 25 май до 15 юни 2017 година.

Ремонт на стая си извършва след подаване и одобряване на молба до Директор АСД. Освежаването на стаята (тапети, боя) не е ремонт. Стойността на извършения ремонт не се приспада от наема и е за сметка на студента.

 Необходими документи за настаняване:

 • 1. Молба за настаняване до КСБВУ (получава се от деканата);
 • 2. Уверение за студентско положение ( от деканата);
 • 3. Квитанция за платен семестър (от каса);
 • 4. Настанителна заповед от Рс”СО” (в Бл. 70, ст. 235);
 • 5. Настанителен картон ( от упр. домакин на блока);
 • 6. Договор за наем ( от Рс”СО” в Бл. 70, ст. 235)
 • 7. Адресна регистрация (от Община студентска, бл. 5)
 • 8. Лична карта (да се носи);
 • 9. Снимки 3 бр. (да се носят).

Месечните наеми, семестриалните депозити и други разноски, свързани с издръжка на общежитията са следните:

- Семестриален депозит – в началото на всеки семестър студентите внасят депозит от 22 лева ( за година 44 лв.). Тези суми се разходват за отстраняване на повреди от неустановени извършители в общите помещения. По решение на Студентски Съвет депозитите не се възстановяват.

- Месечни наеми – заплащани в общежитията на НСА, са:

Студенти редовно обучение

Студенти платено обучение

стая с 3 легла 53.00 лв. 87.50 лв.

стая с 2 легла

64.00 лв.

98.50 лв.

боксониера (2 души)

68.00 лв.

102.50 лв.

гарсониера (2 души)

96.00 лв.

130.50 лв.

гарсониера (3 души)

68.00 лв.

102.50 лв.

гарсониера (4 души) - читалня

68.00 лв.

102.50 лв.При настаняване първокурсниците заплащат наемите до 31. 12. 2016 год. + депозит - общо около 330 лв.

Кръглите сираци плащат 30% от стойността на посочените наеми.

Наемите могат да бъдат променяни по искане на академичното ръководство на НСА и със съгласието на Студентски съвет в случай на промяна на потребителските цени в страната.

От II семестър месечните наеми се заплащат до 20-то число на текущия месец. При просрочване на наема на студента се връчва предупредително писмо. При закъснение с наема над 30 дни длъжникът се отстранява от общежитието.

Студентът задължително се отстранява от общежитие и при грубо нарушаване на обществения ред, не спазване на тихите часове, унищожаване на имущество, преотстъпване на заетото легло, самостоятелно пренастаняване в друга стая, използване на стаите не по предназначение, лоша хигиена и замърсяване на общите помещения, нарушаване на тихите часове (23 до 06 и от 14 до 16 часа).


 

Студентска стая в блок 15  (ниско тяло)

Документи
Сподели във Facebook Twitter Share