НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация – Уляна Борисовна Бержарова

На 25.08.2020г. от 15.00 ч. в зала 501, НСА „В.Левски”- ул. Гургулят 1,  ще се състои публична защита на дисертационния труд на Уляна Борисовна Бержарова – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра “Теория и методика на кинезитерапията” на тема: Оценка и лечение на компресия на n.femoralis  с проложна кинезиология, за придобиване  на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление: 7.4. Обществено здраве, докторска програма „Кинезитерапия“.

Научен ръководител: проф. Зоя Горанова,дн 

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 690/30.06.2020г.

Научно жури                   
Вътрешни членове:
1. Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН – председател
2. Доц. д-р. Богдана Илинова Любенова, доктор
Резервен член: Доц. Дияна Попова – Добрева, доктор

Външни членове:
1. Проф. д-р Иван Петров Топузов, ДН
2. Проф. д-р Мария Василева Тотева, ДН       
3. Доц. Ростислав Валентинов Костов, доктор
Резервен член: Доц. Мариела Радославова Филипова, доктор


Рецензенти:
Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН
Проф. д-р Иван Петров Топузов, ДН

Материялите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share