НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 404322 Картинка 8628633 Картинка 1658210 Картинка 10857201 Картинка 10030828 Картинка 9413810 Картинка 5942566 Картинка 12111941 Картинка 4901226 Картинка 7759184

Конкурси за академични длъжности

 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол 4 от  05.06.2020 г., обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

 

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт:

-         ЕДИН  в специалност  Спорт (теория и практика на научните изследвания в спорта), за нуждите на Център за научна и приложна дейност в спорта;

-         ЕДИН в специалност Спорт (скоуш),  за нуждите на катедра „Футбол и тенис“;

-         ЕДИН в специалност Спорт (футбол), за нуждите на катедра „Футбол и тенис“;

-         ЕДИН в специалност Спорт (статистически методи в спорта), за нуждите на катедра „Теория на спорта“.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве,  специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапия“.

 ДОЦЕНТИ:

-         ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,  професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Физиология  с физиология на човека, за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“;

-         ЕДИН в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, специалност Физическо възпитание, за нуждите на  катедра „Теория на физическото възпитание“

 

ПРОФЕСОРИ:

ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Уелнес култура“ за нуждите на катедра „Водни спортове“;

- ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт,  специалност Спорт (лека атлетика и кондиционна подготовка), за нуждите на катедра „Лека атлетика“.

 

Всички конкурси са със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в държавен вестник.

 Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

Конкурсите са публикувани в Държавен вестник, брой  57 от 26 юни 2020 г., стр. 82.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share