НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11417746 Картинка 8070280 Картинка 6210182 Картинка 4333975 Картинка 10337050 Картинка 5357376 Картинка 11565050 Картинка 9700356 Картинка 3394011 Картинка 5545118

Конкурс за докторанти държавна поръчка

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол 4 от  05.06.2020 г., обявява конкурси  за  ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка за учебната 2020/2021 г. в следните професионални направления:

 

Професионално направление и докторска програма

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6. СПОРТ

1.     Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

8

2

7.6. СПОРТ

2.     Докторска програма „Спортна психология“

 

2

 

 -

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ………

Докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“

 

2

 

 

-

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Докторска програма „Кинезитерапия“

 

2

 

-

7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“

1

 

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от  обявлението в държавен вестник. Документи по конкурсите се подават  в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.  

 

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 57 ОТ 26 ЮНИ 2020 Г., СТР. 82-83

 

Следва заявление-образец и списък на необходимите документи!
ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА КОМПЮТЪР!

 

ДО

РЕКТОРА

НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Т У К

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От …………………………………………………………....................................................................................................

/трите имена по лична карта/

 

Адрес за кореспонденция: град ..................................., пощ.код .................
                                                        /ж.к., ул., бл., вх., ап./…………………………………………..…………

телефон за връзка:………..……

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

 

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА –  ………………….. форма на обучение в професионално направление:
…….…………………………………   докторска програма: ....................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

 

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

                                                  (английски, немски, френски, руски език)

 

Прилагам следните документи: (описват се документите, които се прилагат)

 

1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти;

2. Автобиография;

3. …………………………..

4. ……………………………..….

5. ………………………………..

 

Аз, долуподписаният .............................................................. декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.

 

 

София, …………                                                         С УВАЖЕНИЕ:

                                                                                                  /име и фамилия/

 

 

 


 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:

 

1.     Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.
2.     Автобиография – европейски стандарт.
3.     Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях. Копията се подписват от кандидата с „Вярно с оригинала“!
4.     Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища. (ако е необходимо)
5.     Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share