НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Ганчо Проданов

На 28.05.2020г. от 11:00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски”, Студентски град,  ще се състои второто, заключително заседание на Научното жури за провеждане на процедурата за публична защита на дисертационен труд на тема „ ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ОЧАКВАНИЯТА ЗА ТРЕНЬОРСКА ЕФЕКТИВНОСТ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА УВЕРЕНОСТ ПРИ ТРЕНЬОРИ ПО ФУТБОЛ за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по професионално направление 7.6. СПОРТ, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“ от ГАНЧО ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ – докторант в редовна форма на обучение към катедра „Футбол и тенис

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора Заповед № ЗП-324 / 10.03.2020г.

Вътрешни членове:
1. Доц. Галина Димитрова Роглева – Домусчиева, доктор – Председател на журито
2. Проф. Лъчезар Василев Димитров, доктор - пенсионер
    Резервен член: Проф. Михайл Живков Георгиев, доктор

Външни  членове:
1. Проф. Юлия Георгиева Мутафова - Заберска, доктор - пенсионер
2. Доц. Венцислав Иванов Гаврилов, доктор
3. Доц. Георги Владимиров Игнатов, доктор
    Резервен член: Проф. Димитър Танев Кайков, ДН - пенсионер

Секретар на научното жури: Йоана Георгиева Папазова

Рецензенти:
- Проф. Юлия Георгиева Мутафова – Заберска, доктор
- Проф. Лъчезар Василев Димитров, доктор

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share