НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Венислав Наумов

На 22.04.2020 г. от 14:00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски”, Студентски град,  ще се състои второто, заключително заседание на Научното жури за провеждане на процедурата за публична защита на дисертационен труд на тема „Методика за развиване на взривната сила по принципа на кондиционно потенциране“ за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по професионално направление 7.6. СПОРТ, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“ от ВЕНИСЛАВ МИХАЙЛОВ НАУМОВ – докторант в редовна форма на обучение към катедра „Лека атлетика“.


Научно жури, съгласно Заповед на Ректора № ЗП-2114/18.12.2019 г.

Вътрешни членове:
1. Проф. Марин Георгиев Гъдев, дн – Председател на журито
2. Доц. Валентин Стефанов Панайотов, доктор
    Резервен член: проф. Стефан Георгиев Стойков, дн

Външни  членове:
1. Проф. Петър Дончев Бонов, дн
2. Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн
3. Доц. Георги Владимиров Игнатов, доктор
    Резервен член: проф. Петър Александров Банков, доктор

Секретар на научното жури: Димитринка Александрова Шолева

Рецензенти:
- Проф. Марин Георгиев Гъдев, дн
- Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share