НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Християна Гутева

На 25.02.2020 г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ХРИСТИЯНА КРАСИМИРОВА ГУТЕВА – докторант в редовна форма на обучение към катедра „Лека атлетика“,  на тема „Усъвършенстване на координационните способности на футболисти с различна квалификация“, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.

Научен ръководител: доц. Пламен Любенов Нягин, доктор

Рецензенти: проф. Марин Георгиев Гъдев, дн, проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн

Научно жури
Вътрешни членове:
1. Проф. Марин Георгиев Гъдев, дн – Председател
2. Доц. Емил Теодоров Атанасов, доктор
Резервен вътрешен член: доц. Ивайло Лазаринов Лазаров, доктор

Външни членове:        
1. Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн - пенсионер
2. Доц. Жасмин Тодорова Цанкова, доктор – ЮЗУ „Неофит Рилски“
3. Доц. Венцислав Иванов Гаврилов, доктор – ХТМУ, гр. София
Резервен външен член: проф. Петър Александров Банков, доктор - пенсионер

Технически секретар: Димитринка Александрова Шолева

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

 

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share