НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Дянко Ванев

На 26.02.2020 г. от 15.00 часа в зала А3 на НСА „Васил Левски”, Студентски град,  ще се състои публична защита на дисертационния труд на Дянко Недялков Ванев – докторант в редовна форма на обучение към катедра “Теория и методика на кинезитерапията” на тема: “Изследване и корекция на рефлекторни дисфункции с приложна кинезиология “ за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 7.4. Обществено здраве по  научната специалност “Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физическа култура)

Научен ръководител: проф. Зоя Кирилова Горанова, дн

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 2133/18.12.2019 г.

Научно жури                   
Вътрешни членове:
1. Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН -– председател на журито
2. Доц. д-р. Богдана Илинова Любенова, доктор
Резервен член: Доц. Дияна Попова – Добрева, доктор

Външни членове:
1. Проф. д-р Иван Петров Топузов, ДН
2. Проф. д-р Мария Василева Тотева-Димитрова, ДН
3. Доц. Ростислав Валентинов Костов, доктор
Резервен член: Доц. Ванина Кръстева Михайлова-Алакиди, доктор


Рецензенти:
Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН
Проф. д-р Иван Петров Топузов, ДН

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share