НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Силвия Синигерова

На 19.02.2020 г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски”, Студентски град,  ще се състои публична защита на дисертационния труд на Силвия Огнянова Илиева-Синигеровадокторант в задочна форма на обучение към катедра “Теория на спорта” на тема: “Оптимизиране на подбора при 9-12 годишни таекуондисти“ за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.

Научен ръководител: проф. Свилен Емилов Нейков, дн

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 1860/04.12.2019 г.

Научно жури                   
Вътрешни членове:
1. Проф. Вихрен Стойчев Бачев, дн
2. Проф. Красимир Лазаров Петков, дн – председател на журито
Резервен член: доц. Рашо Огнянов Макавеев, доктор      

Външни членове:
1. Проф. Димитър Танев Кайков, дн – пенсионер
2. Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн – пенсионер
3. Доц. Любен Кръстев Кръстев, доктор – пенсионер
Резервен член: проф. Доротеа Георгиева Стефанова-Гачева, дн – пенсионер

Рецензенти:
Проф. Вихрен Стойчев Бачев, дн
Доц. Любен Кръстев Кръстев, доктор

Материаалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share