НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурси за асистенти

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол 36 от 19.09.2019 г., обявява конкурс  за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“:

– ЕДИН  в  област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Анатомия“  за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане на изпита – писмен и устен изпит. Изисквания към кандидатите:  висше медицинско образование.  

– ЕДИН  в  област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по……, специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание (подвижни игри) за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“. Форма на провеждане на изпита – писмен, устен и практически изпит по подвижни игри. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…., специалност „Физическо възпитание“ и ОКС „Магистър“.

ДВАТА със срок за подаване на документите - 1 месец от  обявяването  на конкурса на Интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share