НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Теодора Цолова

На 22.05. 2019г. от 14.00ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, зала А3, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: “Комплексна кинезитерапия при шиен болков синдром“  с научен ръководител проф. Зоя Горанова, дн за придобиване  на образователната и научна степен “Доктор”, по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)“ професионално направление: 7.4. Обществено здраве, от ТЕОДОРА ВАЛЕРИЕВА ЦОЛОВА - докторант редовна форма на обучение.

Научно жури утвърдено, съгласно Заповед ЗП – 269/12.03.2019г. на Ректора на НСА „Васил Левски“:

Вътрешни членове:

1. Проф. Николай Емилов Попов, ДН- НСА „Васил Левски“, катедра „Теория и методика на кинезитерапията“

2. Доц. Дияна Александрова Попова-Добрева, доктор катедра „Теория и методика на кинезитерапията“

Резервен член: проф. Незабравка Николаева Генчева, доктор- катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“

Външни  членове: 

3. Проф. д-р Иван Петров Топузов, дмн- гр.София

4. Доц. Руска Василева Паскалева, доктор –Тракийски университет

5 . Проф. д-р Емил ЦветановМаринов, дм, дн – Софийски университет

Резервен член: Доц. Ванина Михайлова- Алакиди, дм – Медицински университет-гр.София

Председател на научното жури:   Проф. Николай Емилов Попов, ДН

Рецензенти:

- Проф. Николай Емилов Попов, ДН - вътрешен

- Проф. д-р Иван Петров Топузов, дмн- външен

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share