НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Ваня Павлова

На 22.05.2019г. от 15.30ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, зала А3, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на физическото развитие и двигателната активност при деца с наднормено тегло“ с научен ръководител доц. Руска Паскалева, доктор за придобиване  на образователната и научна степен “Доктор”, професионално направление: 7.4. Обществено здраве, докторска програма „Кинезитерапия“  от ВАНЯ СТЕФАНОВА ПАВЛОВА.

Научно жури утвърдено, съгласно Заповед ЗП – 267/12.03.2019г. на Ректора на НСА „Васил Левски“:

Вътрешни членове:

1. Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН- НСА „Васил Левски“, катедра „Теория и методика на кинезитерапията“

2. Проф. Николай Емилов Попов, ДН – НСА «Васил Левски», катедра „Теория и методика на кинезитерапията“

Резервен член: доц. Дияна Александрова Попова-Добрева, доктор - НСА «Васил Левски», катедра «Теория и методика на кинезитерапията»

Външни  членове: 

3. Доц. Даниела Иванова Попова, доктор- ЮЗУ

4. Доц. Денелина Емилова Вачева, д.м. – Медицински университет- гр.Плевен

5 . Доц. Ростислав Валентинов Костов, доктор– Медицински университет- гр.Плевен

Резервен член: Доц. Нина Иванова Михайлова, доктор – Медицински университет- гр.Плевен

Председател на научното жури:   Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

Рецензенти:

- Проф. Николай Емилов Попов, ДН

- Доц. Даниела Иванова Попова, доктор

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share