НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурси за главни асистенти и доценти

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от  12.02.2019 г., протокол 30  обявява конкурси за академични длъжности в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, както следва:

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ:

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика, група скокове), за нуждите на катедра „Лека атлетика“;

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“;

-           ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Хандбал), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“.

Трите със срок за подаване на документите - 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник;

ДОЦЕНТИ:

-          ЕДИН  в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол), за нуждите на Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“;

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика – бягане на средни и дълги разстояния, лека атлетика за деца), за нуждите на катедра „Лека атлетика“.

 

 Двата със срок за подаване на документите 3 (три) месеца от обнародването в държавен вестник.

 

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

 

 

КОНКУРСИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 19 ОТ  05 МАРТ 2019 Г., СТР. 88

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share