НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Даниела Милешкина

На 27.03.2019г. от 14.00ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, зала А4, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: “Ефективност на мануалния лимфен дренаж при бременни” с научен ръководител доц. Дияна Попова - Добрева, доктор за придобиване  на образователната и научна степен “Доктор”, професионално направление: 7.4. Обществено здраве, докторска програма „Кинезитерапия“  от ДАНИЕЛА ИВАНОВА МИЛЕШКИНА.

Научно жури утвърдено, съгласно Заповед ЗП – 145/12.02.2019.г. на Ректора на НСА „Васил Левски“ в състав:

Вътрешни членове:

1. Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН – катедра „Теория и методика на кинезитерапията“

2. Проф. Незабравка Николаева Генчева, доктор- катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“

Резервен член: Доц. Румяна Георгиева Ташева, доктор – катедра „Теория и методика на кинезитерапията“

Външни  членове: 

3. Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн

4. Проф. д-р Иван Петров Топузов, дмн

5. Доц. Петя Андреева Парашкевова, доктор – Русенски университет – гр. Русе

Резервен член: Доц. Денелина Емилова Вачева, д.м. – Медицински университет-гр.Плевен

Председател на научното жури:   Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

Рецензенти:

- Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

- Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share