НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурси за докторанти - държавна поръчка

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ обявява конкурси за ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка (допълнителен прием) за учебната 2018/2019 г. в следните професионални направления:

Професионално направление

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6. СПОРТ

1. Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

-

1

7.6. СПОРТ

2. Докторска програма „Спортна психология“

2

-

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ………

Докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“

2

 

-

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Докторска програма „Кинезитерапия“

1

-

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от обявлението в държавен вестник. Документи по конкурсите се подават в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 97 от 23.11.2018 г., стр. 73

 

Следва заявление-образец и списък на необходимите документи!

ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА КОМПЮТЪР!

ДО

РЕКТОРА

НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Т У К

・@

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ………………………………………………………………………….

/трите имена по лична карта/

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….

/ж.к., ул., бл., вх., ап./…………………………………………..…………

телефон за връзка:…………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – ………………….. форма на обучение в професионално направление: …….………………………………….,

докторска програма: ....................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

(английски, немски, френски, руски език)

Прилагам следните документи: (описват се документите, които се прилагат)

1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти;

2. Автобиография;

3. …………..

4. ……………………………..….

5. ………………………………..

Аз, долуподписаният …………………..….. декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.

София, ………… С УВАЖЕНИЕ:

/име и фамилия/

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:

1. Автобиография – европейски стандарт.

2. Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.

3. Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.

4. Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

5. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

 

 

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share