НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Михаил Оцетов

ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ – МИХАИЛ ОЦЕТОВ

На 11.12.2018г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се проведе публична защита на дисертационния труд на МИХАИЛ БЛАГОВЕСТОВ ОЦЕТОВ, с тема „МОДЕЛИРАНЕ И КОНТРОЛ НА СПОРТНАТА ТЕХНИКА В СТРЕЛБАТА С ЛЪК“ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. МЛФ)”, професионално направление 7.6. Спорт.

Научен ръководител: Доц. Иван Колев Иванов, ДН

Рецензенти:

- Проф. Иван Борисов Ачкаканов, ДН за вътрешен рецензент;

- Доц. Пeтър Боянов Дойчев, доктор за външен рецензент;

Председател на научното жури: Проф. Иван Борисов Ачкаканов, ДН

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП-1689/05.11.2018г.

Вътрешни членове:

1. Проф. Иван Борисов Ачкаканов, ДН

2. Проф. Красимир Лазаров Петков, ДН

Резервен вътрешен член: доц. Юри Динев Вълев, доктор

Външни членове:

1. Проф. Димитър Танев Кайков, ДН (пенсионер)

2. Проф. Ангел Божичков Крумов, доктор (пенсионер)

3. Доц. Пeтър Боянов Дойчев, доктор (пенсионер)

Резервен външен член: доц. Катерина Илионова Стамболиева, доктор (БАН)

Технически секретар: Калинка Маринова Иванова

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share