НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Георгия Папайоану

Официална защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на възможностите за рекреационен туризъм и спорт при хора с увреждания в регион Атика-Гърция”, с научен ръководител проф. Валентин Гърков, доктор за придобиване на образователната и научна степен “Доктор”, професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука” от Георгия Папайоану.

Официалната защита ще се състои на 26.09.2018 г. от 14.00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научното жури се състои от:

Вътрешни членове:

1. доц. Александър Методиев Шопов, доктор

2. доц. Тодор Иванов Педев, доктор

Резервен член: доц. Николай Ангелов Панайотов, доктор

Външни членове:

1. проф. Димитър Танев Кайков, дн

2. доц. Георги Владимиров Игнатов, доктор – СУ „Св. Климент Охридски”

3. доц. Кънчо Кънчев Долапчиев, доктор

Резервен член: доц. Валентин Димитров Владимиров, доктор – ТУ, филиал Пловдив

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share