НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Дияна Заберска

На 06.06.2018 г. от 14:00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски”, Студентски град, ще се състои публична защита на дисертационниятруд наДияна Петьова Заберска – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Психология, педагогика и социология“ на тема: „Модели за овладяване на агресивното поведение в спорта“, за придобиване на образователната и научна степен“Доктор” понаучната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. МЛФ)“, професионално направление 7.6. Спорт.

Научен ръководител: проф. Михайл Живков Георгиев, доктор

Рецензенти: проф. Татяна Станчева Янчева, дн, и проф. Димитър Танев Кайков, дн


Научно жури
Вътрешни членове:
1. Проф. Татяна Станчева Янчева, дн – председател на журито

2. Доц. Галина Димитрова Домусчиева - Роглева, доктор Резерва: доц. Иванка Алипиева Тошева, доктор


Външни членове:
1. Проф. Димитър Танев Кайков, дн 2. Проф. Веселин Костов Василев, дн – ПУ „Паисий Хелендарски“ 3. Проф. Румяна Божинова Манова, доктор - ИИНЧ

Резерва: проф. Никола Станев Попов, дн

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share