НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Даниела Алексиева

Официална защита на дисертационен трудна тема:„Динамика на някои физиологични параметри от комплексно функционално изследване за оптимизиране на тренировъчната работа при плувци“ с научен ръководител доц. д-р Велизар Михайлов, доктор за придобиване на научната степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука” от Даниела Александрова Алексиева.

Официалната защита ще се състои на 27.03.2018 г. от 14.00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научното жури се състои от:

Вътрешни членове:

1. доц. д-р Милена Георгиева Николова, доктор

2. доц. д-р Лъчезар Георгиев Стефанов, доктор

Резервен член: доц. Ива Христова Зарева, доктор

Външни членове:

1. проф. д-р Мария Василева Тотева, дн

2. доц. д-р Доля Тошкова Филипова, доктор

3. доц. д-р Александър Марков Райнов, доктор

Резервен член: доц. д-р Константин Александров Бичев, дн


Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share