НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Мирела Христова

На 28.03.2018г. от 14.00ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, зала А3, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Морфологични характеристики и функционални възможности при ученици с увреден слух“ с научен ръководител доц. Димитър Иванов Ганчев, ДН, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 7.4 Обществено здраве, докторска програма „Кинезитерапия“ от МИРЕЛА СТАНИСЛАВОВА ХРИСТОВА.

Научно жури утвърдено, съгласно Заповед: ЗП – 196/13.02.2018г. в състав:

Вътрешни членове:

1. Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН- НСА „Васил Левски“ катедра „Теория и методика на кинезитерапията“.

2. Доц. д-р Мария Кирилова Гикова, доктор – катедра „Анатомия и биомеханика”.

Резервен член: Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор – катедра „Теория и методика на кинезитерапията”.

Външни членове:

3.Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн- гр. София.

4. Проф. Иван Мишонов Петков, ДН –гр.София.

5 . Доц.д-р Анастасия Желязкова Цачева, дм – гр.София.

Резервен член: доц. Костадин Кирилов Костов – Софийски университет „Климент Охридски”.

Рецензенти:

- Доц. д-р Мария Кирилова Гикова, доктор – вътрешен

- Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн - външен

Председател: Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share