НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ГЕРГАНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА-ПОПОВА

На 23.01.2018г. от 15.30ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, зала А3 , ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Кинезитерапия при фрактури на дисталния радиус“ с научен ръководител доц. Румяна Ташева, доктор, за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” по научната специалност “Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физическа култура), професионално направление: 7.4. Обществено здраве от ГЕРГАНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА-ПОПОВА

Научно жури утвърдено, съгласно Заповед на Ректора на НСА „Васил Левски“: Заповед ЗП – 2392/19.12.2017г.

Вътрешни членове:

1. Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН- НСА „Васил Левски“ катедра „Теория и методика на кинезитерапията“

2. Проф. Николай Емилов Попов, ДН- НСА „Васил Левски“ катедра „Теория и методика на кинезитерапията“

Резервен член: Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор- НСА „Васил Левски“ катедра „Теория и методика на кинезитерапията“

Външни членове:

3.Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн- гр. София

4. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, дмн – УМБАЛ „Света Анна“- гр.София

5 . Доц. Ростислав Валентинов Костов, доктор – Медицински университет, гр. Плевен.

Резервен член:

Проф. д-р Иван Петров Топузов, д.м., д.п.н.

Председател на научното жури: Проф. Николай Емилов Попов, ДН

Рецензенти:

- Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн - външен

- Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН - вътрешен

Технически секретар: Силвия Иванова Димитрова

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share