НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Пламена Белчева

На 28.11.2017г. от 14.00 ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, зала А3, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на ПЛАМЕНА ЦВЕТКОВА БЕЛЧЕВА, тема: „Кинезитерапия след нуклеолиза в лумбален дял“ с научен ръководител проф. Николай Попов,ДН, за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” по научната специалност “Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физическа култура), професионално направление: 7.4. Обществено здраве.

Състав на научното жури утвърдено, съгласно Заповед: ЗП – 1868/30.10.2017г.:

Вътрешни членове:

1. Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

2. Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор

Резервен член: доц. Диана Александрова Попова- Добрева, доктор

Външни членове:

1. Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн – гр.София

2. Доц. д-р Йордан Кондев Андонов, дм – Русенски университет „Ангел Кънчев“– гр.Русе.

3. Доц. Нина Иванова Борисова, доктор – Медицински университет, гр.Плевен

Резервен член: Доц. Таня Николаева Мегова, доктор – Медицински университет, гр.Плевен

Председател на научното жури: Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

Рецензенти:

- Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн – външен член

- Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН – вътрешен член

Технически секретар: Силвия Иванова Димитрова

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share