НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурс за професор - Николай Изов

На 12.12.2017 г. от 14.00 часа в кабинет № 202, НСА «Васил Левски» ще се проведе второ заключително заседание на утвърденото Научното жури по провеждане на процедура за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (плуване) за нуждите на катедра „Водни спортове“. Конкурсът е Обнародван в Държавен вестник брой 46/09.06.2017 г. и публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Кандидат по процедурата за заемане на академичната длъжност „Професор“ е доц. НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИЗОВ, доктор.

СЪСТАВ НА НАУЧНОТО ЖУРИ съгласно Заповед ЗП-1228/29.06.2017 г. на Ректора на НСА „Васил Левски“, на основание решение на Факултетния съвет на ФКТТСА при НСА „Васил Левски“ от 27.06.2017 г., Протокол № 8:

Вътрешни членове:

Проф. Румян Петков Христов, ДН
Проф. Лозан Александров Митев, доктор
Проф. Красимир Лазаров Петков, доктор
Проф. Бонка Михайлова Димитрова, доктор
Резервен член: Проф. Мая Николова Нейчева, доктор

Външни членове:

1. Проф. Петър Александров Банков, доктор
2. Проф.д-р Мария Василева Тотева, ДМ
3. Проф.Константин Николов Жалов, доктор
Резервен член: Проф. Димитър Танев Кайков, ДН

Технически секретар: Любка Манолова Кацарова

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. Румян Петков Христов, ДН

РЕЦЕНЗЕНТИ:

- Проф. Румян Петков Христов, ДН – вътрешен член

- Проф. Петър Александров Банков, доктор – външен член

- Проф. Константин Николов Жалов, доктор – външен член

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share