НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Надежда Попова

На 23.05.2017г. от 14.00ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, зала А3, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: ”Кинезитерапия след сухожилни транспозиции в областта на раменна става при пациенти с родова травма на раменен сплит” с научен ръководител: доц. д-р Маргарита Кътева-Врабчева дм, за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” по научната специалност “Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физическа култура), професионално направление: 7.4. Обществено здраве от НАДЕЖДА АНТОНОВА ПОПОВА

Научно жури утвърдено, съгласно Заповед: ЗП - 761/27.04.2017г., на основание решение на ФС на ФКТТСА от 20.04.2017г., Протокол №6 в състав:

Вътрешни членове:

1. Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН, НСА „Васил Левски“, катедра „ТМКТ“

2. Проф. Николай Емилов Попов, ДН, НСА „Васил Левски“, катедра „ТМКТ“

Резервен член: Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор, НСА „Васил Левски“, катедра „ТМКТ“

Външни членове:

1. Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн – гр.София

2.Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – гр.София, Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия „ Проф.Бойчо Бойчев“

3. Доц. д-р Борис Иванов Матев, дмн - гр.София, Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия „ Проф.Бойчо Бойчев“

Резервен член: Доц. Костадин Кирилов Костов, доктор – гр. София, Софийски университет

Председател на научното жури: Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

Рецензенти:

- Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн - външен

- Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН - вътрешен

Технически секретар: Силвия Иванова Димитрова


Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share