НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Олег Румянов Христов

На 10.05.2017 г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ОЛЕГ РУМЯНОВ ХРИСТОВ на тема: „Изследване на кинетичния потенциал и ЕМГ активност на основни мускулни групи при различни степени на интензивност в гребането” за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)”, професионално направление 7.6 Спорт.

Научен ръководител: проф. Даниела Дашева, дн

Рецензенти: проф. Свилен Емилов Нейков, дн, проф. Доротеа Георгиева Стефанова, дн

Състав на научното жури:

Вътрешни членове:

1. проф. Свилен Емилов Нейков, дн

2. доц. Николай Кирилов Изов, доктор.

Резервен член: доц. Стоян Христов Андонов, доктор.

Външни членове:

1. проф. Доротеа Георгиева Стефанова, дн,

2. проф. Димитър Атанасов Димитров, дн

3. доц. Александър Ангелов Цветков, доктор.

Резерва: доц. д-р Ганчо Драгомиров Матеев, доктор

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share