НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация – Костадин Димитров Кисьов

На 10.05.2017 г. (Сряда) от 15.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на КОСТАДИН ДИМИТРОВ КИСЬОВ – редовен докторант към катедра „Лека атлетика“, на тема „Изследване на трасета за състезание и тренировка и класифициране на средствата за подготовка на състезатели по планинско бягане“, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, по научната специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура).

Научен ръководител: проф. Апостол Николов Славчев, доктор

Рецензенти:
проф. Константин Николов Жалов, доктор, доц. Огнян Кирилов Тишинов, доктор

Научно жури
Вътрешни членове:
1. Проф. Стефан Георгиев Стойков, дн – председател
2. Доц. Огнян Кирилов Тишинов, доктор
Резерва: доц. Йозеф Янош Брогли, доктор

Външни членове:
1. Проф. Константин Николов Жалов, доктор - пенсионер
2. Проф. Иван Йорданов Иванов, дн – пенсионер
3. Доц. Йордан Нешов Йотов, доктор – пенсионер
Резерва: доц. Иван Йорданов Бозов, доктор - пенсионер

Секретар на научното жури: Димитринка Александрова Шолева

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share