НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурси за академични длъжности

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 22.03.2017 г., протокол 13 обявява конкурси за академичните длъжности:

- ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт ( Плуване) за нуждите на катедра „Водни спортове“.

- ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност Кинезитерапия за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“.

- ДОЦЕНТ – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Ски биатлон) за нуждите на катедра „Снежни спортове“.

Трите със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник.

- ДОЦЕНТ – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност „Спортна медицина“ за нуждите на катедра „Спортна медицина“ със срок за подаване на документите 3 (три) месеца от обнародването в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

КОНКУРСИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

БР. 31 от 18.04.2017 Г., СТР. 40

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share