НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация – Петя Кирчева Петкова

На 03.05.2017 г. (Сряда) от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ПЕТЯ КИРЧЕВА ПЕТКОВА – редовен докторант към катедра „Лека атлетика“, на тема „Експериментиране на лекоатлетически средства за подобряване на физическата дееспособност при 7-10 годишни ученици“, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ в област на висше образование 1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание.

Научен ръководител: доц. Каролина Георгиева Лазарова, доктор

Рецензенти: проф. Йонко Тодоров Йонов, доктор, доц. Димитрина Колева Дръндева, доктор

Научно жури

Вътрешни членове:

1. Проф. Огнян Стоянов Миладинов, дн – председател

2. Проф. Йонко Тодоров Йонов, доктор

Резерва: Доц. Пламен Любенов Нягин, доктор

Външни членове:

1. Доц. Йордан Нешов Йотов, доктор - пенсионер

2. Доц. Димитрина Колева Дръндева, доктор - пенсионер

3. Доц. Елена Николова Джамбазова-Спасунина, д-р – СУ “Св. Климент Охридски“

Резерва: доц. Иван Йорданов Бозов, доктор - пенсионер

Секретар на научното жури: Димитринка Александрова Шолева

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share