НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация – Петър Русев Пеев

На 02.05.2017 г. (Вторник) от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ПЕТЪР РУСЕВ ПЕЕВ – редовен докторант към катедра „Лека атлетика“, на тема „Изследване на методически подходи за въздействие върху развитието на скоростната издръжливост при 13-14 годишни футболисти“, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, по научната специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура).

Научен ръководител: проф. Марин Георгиев Гъдев, дн

Рецензенти: проф. Апостол Николов Славчев, доктор, проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн

Научно жури

Вътрешни членове:

1. Проф. Даниела Станимирова Дашева, дн – председател

2. Проф. Апостол Николов Славчев, доктор

Резерва: Доц. Софка Василева Попова, доктор

Външни членове:

1. Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн - пенсионер

2. Проф. Йордан Костадинов Иванов, доктор - МГУ

3. Доц. Георги Владимиров Игнатов, доктор – СУ “Св. Климент Охридски“

Резерва: доц. Венцислав Иванов Гаврилов, доктор - ХТМУ


Секретар на научното жури: Димитринка Александрова Шолева

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share