НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конференция Актуални проблеми на спортната подготовка 2017

 

Катедра „Теория на спорта“ Ви кани да участвате на научната конференция „Актуални проблеми на спортната подготовка“, която ще се проведе на 27 април 2017 г. от 9:00 часа в Заседателната зала на Национална спортна академия, Васил Левски.

Срокът за заявка за участие и изпращане на резюме на email адрес ts@nsa.bg е 20 март 2017 г. Пълните текстове на докладите ще се приемат до 15 април 2017 г.

Целта на конференцията е изследователите в областта на спортната наука да представят доклади за съвременни проблеми на спортната подготовка, както и нови резултати и факти, благодарение на които тя може да продължи да бъде оптимизирана.

Конференцията е насочена и към развитие на интердисциплинарните връзки между частните науки в спорта, разширяването на опита, създаването на контакти като предпоставка за колаборация между специалисти в различни области.

Тематични секции

 

 Теория и методика на спортната тренировка

 Контрол и управление на спортната подготовка

 Медико-биологични аспекти

 Психологически и социални аспекти

 Спортен мениджмънт

 Иновации и технологии в спорта

 

Информация

В конференцията могат да участват специалисти от различни области в спорта. Техните доклади могат да засягат всеки от факторите на спортното постижение, които са част от системата за спортна подготовка. Например методики за развиване на двигателните качества и усъвършенстване на спортната техника и тактика, психическа подготовка, контрол и управление на спортната подготовка, периодизация на тренировъчния процес, социални и други фенотипни фактори, подбор, научно и медицинско осигуряване, материално-технически и управленчески фактори, спортни технологии.

Заявка за участие

Заявките за участие трябва да бъдат направени до 20 март 2017 г. Изпратете на e-mail адрес ts@nsa.bg резюме и следната информация за участника и неговите съавтори: име и фамилия, научно звание и степен, институция, служебен адрес, e-mail и телефон.

Резюметата трябва да съдържат от 150 до 300 думи. Те трябва сами по себе си да разкрият съдържанието и проблемите на научните разработки, да включват основните открития и заключения. За експерименталните изследвания са необходими и статистически данни. Резюмета, чието качество не отговаря на научните критерии, ще бъдат отхвърляни от научната комисия на конференцията.

 

До 15 април 2017 г. изпратете и пълния текст на e-mail адрес ts@nsa.bg.

 

Изисквания към авторите

Докладите ще бъдат публикувани в специален брой на списание спорт и наука. Изискванията към авторите за оформянето на техните разработки са публикувани в сайта на списанието: http://www.scienceandsport.com/requirements.html Докладите ще бъдат рецензирани от научната комисия на конференцията и при необходимост може да бъдат връщани за преработка.

 

Такса за участие

Участието в конференцията ще бъде безплатно.

 

Регистрация

8:30 в Заседателната зала на Национална спортна академия.

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share