НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Кирил Бонев

Официална защита на дисертационен трудна тема:„Влияние на силовата подготовка върху състезателната ефективност в бокса“ с научен ръководител доц. Евтим Лефтеров Григоров, доктор, за придобиване на научната степен “Доктор” по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)“, професионално направление 7.6. Спорт от Кирил Костадинов Бонев.

Официалната защита ще се състои на 28.03.2017 г. от 14.00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „В. Левски“.

Научното жури се състои от:

Вътрешни членове:
1. доц. Валентин Стефанов Панайотов, доктор
2. доц. Нели Янкова Симова, доктор
Резервен член доц. Сашо Панчев Йорданов, доктор

Външни членове:
1. проф. дпн Антоанета Иванова Момчилова, доктор - РУ
2. проф. Димитър Танев Кайков, дн
3. проф. Ангел Крумов Божичков, доктор
Резервен член проф. Йорданов Костадинов Иванов, доктор

Технически секретар: Цветелина Василева Митова


Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share