НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Спортна медицина

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. д-р Диана Димитрова, доктор ; Доц. д-р Богдана Илинова, доктор ; Доц. д-р Евелина Милошова, доктор ; Доц. д-р Иван Мазнев, доктор ; Гл. ас. д-р Любомир Младенов ; Гл. ас. д-р Станислав Цветков, доктор ; Ас. д-р Галина Ванлян
Хонорувани преподаватели- Проф. д-р Мария Тотева, ДН ; Доц. д-р Станимир Петков, доктор

Изисквания към студентите

Сектор “Спортна медицина”

1. Практическите упражнения и лекциите са задължителни за всички студенти от Треньорски и Учителски факултет и факултет “Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация”.

2. За студентите, които са пропуснали упражнения по уважителни причини, в края на всеки семестър се организират допълни часове по предварително обявен график.

3. Индивидулната работа в практическите упражнения се извършва в специална протоколна тетрадка, която е задължителна за всички студенти.

4. При приключване на определен раздел от практическите упражнения се провеждат писмени контролни работи с цифрови оценки, които се взимат пред вид при крайната оценка от изпита.

5. Курсът на обучение завършва с писмен изпит. Всяка работа се оценява от двама преподаватели, единият от които е хабилитиран.

 

Учебна литература

П. Слънчев, Спортна медицина, изд. “Нови знания”, 1998.

Д. Димитрова, Хранене и спорт, НСА Прес, 2014

Д. Димитрова, Долекарска помощ, Болид-инс, 2015.

Д. Димитрова, Б. Дойчев. Хигиена и екология. Избрани теми по хигиена и екология за студенти от НСА, Болид-инс, 2015.

 С. Петков, М. Тотева, И. Мазнев, Д. Димитрова. “Практически упражнения по спортна медицина” . Учебно помагало за студентите от НСА. Първа част.

 С. Петков, Д. Димитрова, И. Мазнев, Е. Милошова, В. Русимов. “Практически упражнения по спортна медицина” . Учебно помагало за студентите от НСА. Втора част.

Д. Димитрова. Практически упражнения по хигиена. Учебно помагало за студенти от НСА.

М. Тотева. Соматотипология в спорта, изд. “НСА Прес”, 1992.

М. Тотева. Хигиенни проблеми в училищната възраст, 1991.

Сподели във Facebook Twitter Share