НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Теория на физическото възпитание

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. Боянка Пенева, доктор ; Доц. Владимир Чернев ; Доц. Каролина Лазарова, доктор ; Доц. Станислав Маврудиев, доктор ; Доц. Тодор Маринов, доктор ; Гл. ас. Корнелия Найденова ; Гл. ас. Любомир Борисов, доктор ; Гл. ас. Цвета Трайкова
Хонорувани преподаватели- Ас. Николай Балевски ; Ас. Диляна Нанчева

Учебни програми Конспекти

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ

 

Катедра „Теория на физическото възпитание”

 

КОНСПЕКТ

 

за изпита по „Теория и методика на физическото възпитание” за студентите със специалност „Учител по физическо възпитание”

 

ИЗПИТЕН ВАРИАНТ № 2

за студентите взели тест – II курс

 

 

1.         Теорията на физическото възпитание, като система от научни знания за физическото развитие и усъвършенстване на човека. Теорията на физическото възпитание като учебна дисциплина.

2.         Основни понятия в Теорията на физическото възпитание.

3.         Общи и специални методи на изследване в Теорията на физическото възпитание.

4.         Средства на физическото възпитание. Обща характеристика и класификация.

5.         Съдържание, форма и техника на физическото упражнение.

6.         Характеристики на движението. Кинематични и динамични характеристики.

7.         Видове двигателни дейности на физическото възпитание – характеристика и сравнителен анализ.

8.         Характеристика на допълнителните средства на физическото възпитание. Механизъм на въздействие и методика на закаляване.

9.         Процес на обучение по физическо възпитание. Характеристика и компоненти.

10.       Структура на процеса на обучение по физическо възпитание. Съдържание и методика.

11.       Двигателни качества. Обща характеристика. Взаимозависимости между двигателните качества и между тях и двигателните навици. Морфофункционална и биодинамична същност на взаимовръзката.

12.       Възрастови характеристики и особености на двигателните способности.

13.       Характеристика на двигателното качество бързина. Средства и методи за развиване на бързината.

14.       Характеристика на двигателното качество сила. Средства и методи за развиване на силата. Особености на методиката за развиване на силата при учениците.

15.       Характеристика на двигателното качество издръжливост. Средства и методи за развиване на издръжливостта. Особености на методиката за развиване на издръжливостта при учениците.

16.       Характеристика на двигателните качества гъвкавост и ловкост. Средства и методи за тяхното развиване.

17.       Физическа подготовка на учениците през отделните възрастови периоди и форми на обучение по физическо възпитание.

18.       Дидактически принципи и прилагането им в процеса на обучението по физическо възпитание.

19.       Методи за обучение. Характеристика и особености на прилагането им в практиката по физическо възпитание.

20.       Методи за организиране на учениците и на тяхната дейност. Характеристика и особености на прилагането им в отделните форми на физическото възпитание и етапи на обучение.

21.       Методи за физическо натоварване. Методи за проверка и оценка на резултатите от обучението.

22.       Методи за интензификация на учебния процес по физическо възпитание.

23.       Форми за организация на заниманията по физическо възпитание. Обща характеристика на урока по физическо възпитание.

24.       Общи методически изисквания и подходи при провеждането на урока по физическо възпитание.

25.       Методически изисквания и особености при обучението през отделните етапи.

26.       Физическо възпитание на децата от предучилищна възраст. Задачи, форми, съдържание и методически изисквания.

27.       Физическо възпитание в начална училищна възраст. Задачи, форми, програмно съдържание и методически изисквания.

28.       Физическо възпитание в средна училищна възраст. Задачи, форми, програмно съдържание и методически изисквания.

29.       Физическо възпитание в горна училищна възраст. Задачи, форми, програмно съдържание и методически изисквания.

30.       Физическо възпитание в специални училища. Задачи, програмно съдържание и специфичност в методическите изисквания.

31.       Физическото натоварване в урока. Същност и особености. Методи за измерване, оценка и регулиране на натоварването.

32.       Плътност на урока. Характеристика. Методи за измерване, анализ и оценка на данните. Фактори за повишаване на плътността.

33.       Педагогическо наблюдение. Методики. Анализ и оценка на педагогическото наблюдение на урок.

34.       Планиране, контролиране и отчитане на работата по физическо възпитание в училище.

35.       Самостоятелните занимания по физическо възпитание – фактор за здравословен начин на живот.

36.       Сигурност и обезопасяване при заниманията с физически упражнения, спорт и туризъм.

37.       Многогодишна спортна подготовка.

38.       Подбор в спорта.

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1.         “Теория и методика на физическото възпитание”/ под ред. на Кр. Рачев/, НСА-ПРЕС, С., 2004.

2.         “Двигателна активност, училище, семейство”/Е.Николова, Б.Маринов/. С., “БОЛИД-ИНС” ЕООД,2002.

3.         “Оптимизиране подготовката на младите спортисти” – Кр.Рачев,С, МиФ.

4.         “Теория на физическата култура”/Лекционен курс/ - Н.Матеева, ЕЦНПКФКС, С.,1983.

5.         “Ръководство по ТМФВ”/Н.Матеева, Ц.Дражева, Б.Маринов/, МиФ,С.,1979.

6.         Учебни програми по физическо възпитание за I - IV клас; за V – VIII клас; за IX – XII клас. Културно – образователна област “Физическа култура и спорт”. Главна редакция на педагогическите издания към МОН. С., 2004.

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ

 

Катедра „Теория на физическото възпитание”

 

КОНСПЕКТ

 

за изпита по „Теория и методика на физическото възпитание” за студентите със специалност „Учител по физическо възпитание”

 

ИЗПИТЕН ВАРИАНТ № 3

за студентите взели тест – III курс

 

 

1.         Исторически преглед и социална природа на физическата култура. Филогенетична, социална и онтогенетична програма в развитието и.

2.         Физическата култура, като функционираща система в обществото. Методология, системообразуващи фактори и функциониране на системата.

3.         Физическата култура, като специфична човешка дейност и човешки потребности.

4.         Физическата култура, като специфична област на социални отношения, на ценности и норми.

5.         Теорията на физическото възпитание, като система от научни знания за физическото развитие и усъвършенстване на човека. Теорията на физическото възпитание като учебна дисциплина.

6.         Основни понятия в Теорията на физическото възпитание.

7.         Общи и специални методи на изследване в Теорията на физическото възпитание.

8.         Средства на физическото възпитание. Обща характеристика и класификация.

9.         Съдържание, форма и техника на физическото упражнение.

10.       Характеристики на движението. Кинематични и динамични характеристики.

11.       Видове двигателни дейности на физическото възпитание – характеристика и сравнителен анализ.

12.       Характеристика на допълнителните средства на физическото възпитание. Механизъм на въздействие и методика на закаляване.

13.       Онтогенетично развитие на моториката на човека.

14.       Процес на обучение по физическо възпитание. Характеристика и компоненти.

15.       Структура на процеса на обучение по физическо възпитание. Съдържание и методика.

16.       Основни педагогически аспекти на управление на движенията у човека.

17.       Физическа подготовка на учениците през отделните възрастови периоди и форми на обучение по физическо възпитание.

18.       Дидактически принципи и прилагането им в процеса на обучението по физическо възпитание.

19.       Методи за интензификация на учебния процес по физическо възпитание.

20.       Форми за организация на заниманията по физическо възпитание. Обща характеристика на урока по физическо възпитание.

21.       Общи методически изисквания и подходи при провеждането на урока по физическо възпитание.

22.       Методически изисквания и особености при обучението през отделните етапи на процеса на обучение.

23.       Физическо възпитание на децата от предучилищна възраст. Задачи, форми, съдържание и методически изисквания.

24.       Физическо възпитание в начална училищна възраст. Задачи, форми, програмно съдържание и методически изисквания.

25.       Физическо възпитание в средна училищна възраст. Задачи, форми, програмно съдържание и методически изисквания.

26.       Физическо възпитание в горна училищна възраст. Задачи, форми, програмно съдържание и методически изисквания.

27.       Физическо възпитание в специалните училища. Задачи, програмно съдържание и специфичност в методическите изисквания.

28.       Физическото натоварване в урока. Същност и особености. Методи за измерване, оценка и регулиране на натоварването.

29.       Плътност на урока. Характеристика. Методи за измерване, анализ и оценка на данните. Фактори за повишаване на плътността.

30.       Педагогическо наблюдение. Методики. Анализ и оценка на педагогическото наблюдение на урок.

31.       Планиране, контролиране и отчитане на работата по физическо възпитание в училище.

32.       Самостоятелните занимания по физическо възпитание – фактор за здравословен начин на живот.

33.       Сигурност и обезопасяване при заниманията с физически упражнения, спорт и туризъм.

34.       Многогодишна спортна подготовка.

35.       Подбор в спорта.

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1.         “Теория и методика на физическото възпитание”/ под ред. на Кр. Рачев/, НСА-ПРЕС, С., 2004.

2.         “Двигателна активност, училище, семейство”/Е.Николова, Б.Маринов/. С., “БОЛИД-ИНС” ЕООД,2002.

3.         “Оптимизиране подготовката на младите спортисти” – Кр.Рачев,С, МиФ.

4.         “Теория на физическата култура”/Лекционен курс/ - Н.Матеева, ЕЦНПКФКС, С.,1983.

5.         “Ръководство по ТМФВ”/Н.Матеева, Ц.Дражева, Б.Маринов/, МиФ,С.,1979.

6.         Учебни програми по физическо възпитание за I - IV клас; за V – VIII клас; за IX – XII клас. Културно – образователна област “Физическа култура и спорт”. Главна редакция на педагогическите издания към МОН. С., 2004.

 

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ

 

Катедра „Теория на физическото възпитание”

 

КОНСПЕКТ

 

за изпита по „Теория и методика на физическото възпитание” за студентите със специалност „Учител по физическо възпитание”

 

ИЗПИТЕН ВАРИАНТ №4

за студентите взели тест – II и III курс

 

 

 

1.         Теорията на физическото възпитание, като система от научни знания за физическото развитие и усъвършенстване на човека. Теорията на физическото възпитание, като учебна дисциплина.

2.         Основни понятия в Теорията на физическото възпитание.

3.         Общи и специални методи на изследване в Теорията на физическото възпитание.

4.         Видове двигателни дейности на физическото възпитание – характеристика и сравнителен анализ.

5.         Характеристика на допълнителните средства на физическото възпитание. Механизъм на въздействие и методика на закаляване.

6.         Физическа подготовка на учениците през отделните възрастови периоди и форми на обучение по физическо възпитание.

7.         Дидактически принципи и прилагането им в процеса на обучението по физическо възпитание.

8.         Методи за интензификация на учебния процес по физическо възпитание.

9.         Форми за организация на заниманията по физическо възпитание. Обща характеристика на урока по физическо възпитание.

10.       Общи методически изисквания и подходи при провеждането на урока по физическо възпитание.

11.       Методически изисквания и особености при обучението през отделните етапи на процеса на обучение.

12.       Физическо възпитание на децата от предучилищна възраст. Задачи, форми, съдържание и методически изисквания.

13.       Физическо възпитание в начална училищна възраст. Задачи, форми, програмно съдържание и методически изисквания.

14.       Физическо възпитание в средна училищна възраст. Задачи, форми, програмно съдържание и методически изисквания.

15.       Физическо възпитание в горна училищна възраст. Задачи, форми, програмно съдържание и методически изисквания.

16.       Физическо възпитание в специалните училища. Задачи, програмно съдържание и специфичност в методическите изисквания.

17.       Физическото натоварване в урока. Същност и особености. Методи за измерване, оценка и регулиране на натоварването.

18.       Плътност на урока. Характеристика. Методи за измерване, анализ и оценка на данните. Фактори за повишаване на плътността.

19.       Педагогическо наблюдение. Методики. Анализ и оценка на педагогическото наблюдение на урок.

20.       Планиране, контролиране и отчитане на работата по физическо възпитание в училище.

21.       Самостоятелните занимания по физическо възпитание – фактор за здравословен начин на живот.

22.       Сигурност и обезопасяване при заниманията с физически упражнения, спорт и туризъм.

23.       Многогодишна спортна подготовка.

24.       Подбор в спорта.

 

 

 ЛИТЕРАТУРА

 

1.         “Теория и методика на физическото възпитание”/ под ред. на Кр. Рачев/, НСА-ПРЕС, С., 2004.

2.         “Двигателна активност, училище, семейство”/Е.Николова, Б.Маринов/. С., “БОЛИД-ИНС” ЕООД,2002.

3.         “Оптимизиране подготовката на младите спортисти” – Кр.Рачев,С, МиФ.

4.         “Теория на физическата култура”/Лекционен курс/ - Н.Матеева, ЕЦНПКФКС, С.,1983.

5.         “Ръководство по ТМФВ”/Н.Матеева, Ц.Дражева, Б.Маринов/, МиФ,С.,1979.

6.         Учебни програми по физическо възпитание за I - IV клас; за V – VIII клас; за IX – XII клас. Културно – образователна област “Физическа култура и спорт”. Главна редакция на педагогическите издания към МОН. С., 2004.

 

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ

 

Катедра „Теория на физическото възпитание”

 

КОНСПЕКТ

 

за изпита по „Теория и методика на физическото възпитание” за студентите със специалност „Учител по физическо възпитание”

 

ИЗПИТЕН ВАРИАНТ № 1

 

 

1.         Исторически преглед и социална природа на физическата култура. Филогенетична, социална и онтогенетична програма в развитието и.

2.         Физическата култура, като функционираща система в обществото. Методология, системообразуващи фактори и функциониране на системата.

3.         Физическата култура, като специфична човешка дейност и човешки потребности.

4.         Физическата култура, като специфична област на социални отношения, на ценности и норми.

5.         Теорията на физическото възпитание, като система от научни знания за физическото развитие и усъвършенстване на човека. Теорията на физическото възпитание, като учебна дисциплина.

6.         Основни понятия в Теорията на физическото възпитание.

7.         Общи и специални методи на изследване в Теорията на физическото възпитание.

8.         Средства на физическото възпитание. Обща характеристика и класификация.

9.         Съдържание, форма и техника на физическото упражнение.

10.       Характеристики на движението. Кинематични и динамични характеристики.

11.       Видове двигателни дейности на физическото възпитание – характеристика и сравнителен анализ.

12.       Характеристика на допълнителните средства на физическото възпитание. Механизъм на въздействие и методика на закаляване.

13.       Онтогенетично развитие на моториката на човека.

14.       Процес на обучение по физическо възпитание. Характеристика и компоненти.

15.       Структура на процеса на обучение по физическо възпитание. Съдържание и методика.

16.       Основни педагогически аспекти на управление на движенията у човека.

17.       Двигателни качества. Обща характеристика. Взаимозависимости между двигателните качества и между тях и двигателните навици. Морфофункционална и биодинамична същност на взаимовръзката.

18.       Възрастови характеристики и особености на двигателните способности.

19.       Характеристика на двигателното качество бързина. Средства и методи за развиване на бързината.

20.       Характеристика на двигателното качество сила. Средства и методи за развиване на силата. Особености на методиката за развиване на силата при учениците.

21.       Характеристика на двигателното качество издръжливост. Средства и методи за развиване на издръжливостта. Особености на методиката за развиване на издръжливостта при учениците.

22.       Характеристика на двигателните качества гъвкавост и ловкост. Средства и методи за тяхното развиване.

23.       Физическа подготовка на учениците през отделните възрастови периоди и форми на обучение по физическо възпитание.

24.       Дидактически принципи и прилагането им в процеса на обучението по физическо възпитание.

25.       Методи за обучение. Характеристика и особености на прилагането им в практиката по физическо възпитание.

26.       Методи за организиране на учениците и на тяхната дейност. Характеристика и особености на прилагането им в отделните форми на физическото възпитание и етапи на обучение.

27.       Методи за физическо натоварване. Методи за проверка и оценка на резултатите от обучението.

28.       Методи за интензификация на учебния процес по физическо възпитание.

29.       Форми за организация на заниманията по физическо възпитание. Обща характеристика на урока по физическо възпитание.

30.       Общи методически изисквания и подходи при провеждането на урока по физическо възпитание.

31.       Методически изисквания и особености при обучението през отделните етапи на процеса на обучение.

32.       Физическото възпитание на децата от предучилищна възраст. Задачи, форми, съдържание и методически изисквания.

33.       Физическо възпитание в начална училищна възраст. Задачи, форми, програмно съдържание и методически изисквания.

34.       Физическо възпитание в средна училищна възраст. Задачи, форми, програмно съдържание и методически изисквания.

35.       Физическо възпитание в горна училищна възраст. Задачи, форми, програмно съдържание и методически изисквания.

36.       Физическо възпитание в специалните училища. Задачи, програмно съдържание и специфичност  в методическите изисквания.

37.       Физическото натоварване в урока. Същност и особености. Методи за измерване, оценка и регулиране на натоварването.

38.       Плътност на урока. Характеристика. Методи за измерване, анализ и оценка на данните. Фактори за повишаване на плътността.

39.       Педагогическо наблюдение. Методики. Анализ и оценка на педагогическото наблюдение на урок.

40.       Планиране, контролиране и отчитане на работата по физическо възпитание в училище.

41.       Самостоятелните занимания по физическо възпитание – фактор за здравословен начин на живот.

42.       Сигурност и обезопасяване при заниманията с физически упражнения, спорт и туризъм.

43.       Многогодишна спортна подготовка.

44.       Подбор в спорта.

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1.         “Теория и методика на физическото възпитание”/ под ред. на Кр. Рачев/, НСА-ПРЕС, С., 2004.

2.         “Двигателна активност, училище, семейство”/Е.Николова, Б.Маринов/. С., “БОЛИД-ИНС” ЕООД,2002.

3.         “Оптимизиране подготовката на младите спортисти” – Кр.Рачев,С, МиФ.

4.         “Теория на физическата култура”/Лекционен курс/ - Н.Матеева, ЕЦНПКФКС, С.,1983.

5.         “Ръководство по ТМФВ”/Н.Матеева, Ц.Дражева, Б.Маринов/, МиФ,С.,1979.

6.         Учебни програми по физическо възпитание за I - IV клас; за V – VIII клас; за IX – XII клас. Културно – образователна област “Физическа култура и спорт”. Главна редакция на педагогическите издания към МОН. С., 2004.

 

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ

 

КОНСПЕКТ

 

За изпита по “Теория и методика на физическото възпитание”

 за студентите със специалност „Кинезитерапия”

 

1.      Възникване и развитие на физическата култура, като част от общата култура на обществото. Социална природа и исторически характер на физическата култура.

2.      Физическата култура, като функционираща система в обществото. Системообразуващи фактори.

3.      Теорията на физическото възпитание, като система от научни знания за физическото развитие и усъвършенстване на човека.

4.      Основни понятия в Теорията на физическото възпитание.

5.      Онтогенетично развитие на моториката на човека.

6.      Видове информация при управление на движенията на човека. (Основни педагогически аспекти на управление на движенията у човека.)

7.      Средства на физическото възпитание. Храктеристика и класификация. Съдържание, форма и техника на физическото упражнение.

8.      Характеристики на движението. Кинематични и динамични характеристики.

9.      Обучение по физическо възпитание. Обща характеристика. Знания, двигателни умения и навици.

10.    Структура на учебния процес по физическо възпитание – етапи на обучение.

11.    Обща характеристика на двигателните качества. Възрастово развитие и особености на двигателните способности.

12.    Методи на физическото възпитание. Характеристика и класификация.

13.    Словесни и нагледни методи на обучение и особености при приложението им в различните възрасти.

14.    Методи за двигателно обучение и особености при приложението им в различните възрасти.

15.    Методи за организиране на двигателната дейност. Методи за проверка и оценка на резултатите от обучението.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1.     “Теория и методика на физическото възпитание”/ под ред. на Кр. Рачев/, НСА-ПРЕС, С., 2004.

2.     “Двигателна активност, училище, семейство”/Е.Николова, Б.Маринов/. С., “БОЛИД-ИНС” ЕООД,2002.

3.     “Оптимизиране подготовката на младите спортисти” – Кр.Рачев,С, МиФ.

4.     “Теория на физическата култура”/Лекционен курс/ - Н.Матеева, ЕЦНПКФКС, С.,1983.

 

 

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ

 

КОНСПЕКТ

 

За изпита по “Теория и методика на физическото възпитание”

 за студентите със специалност „Спорт”

 

1.         Възникване и развитие на физическата култура, като част от общата култура на обществото. Социална природа и исторически характер на физическата култура.

2.         Физическата култура, като функционираща система в обществото. Системообразуващи фактори.

3.         Физическата култура, като специфична област на човешка дейност, отношения, потребности и норми.

4.         Теорията на физическото възпитание, като система от научни знания за физическото развитие и усъвършенстване на човека.

5.         Основни понятия в Теорията на физическото възпитание.

6.         Средства на физическото възпитание. Храктеристика и класификация.

7.         Характеристики на движението. Съдържание, форма и техника на физическото упражнение.

8.         Процес на обучение по физическо възпитание. Обща характеристика. Знания, двигателни умения и навици.

9.         Структура на процеса на обучение по физическо възпитание – етапи на обучение.

10.       Обща характеристика на двигателните качества. Възрастово развитие и особености на двигателните способности.

11.       Особености на методиката за развиване на двигателните качества в ученическа възраст.

12.       Методи на физическото възпитание. Характеристика и класификация.

13.       Словесни и нагледни методи на обучение и особености при приложението им в различните възрасти.

14.       Методи за двигателно обучение и особености при приложението им в различните възрасти.

15.       Методи за организиране на двигателната дейност. Методи за проверка и оценка на резултатите от обучението.

16.       Форми за организация на заниманията по физическо възпитание. Обща характеристика и класификация.

17.       Обща характеристика на урока по физическо възпитание.

18.       Основни постановки на учебно – възпитателната работа в СОУ. Организационна структура на СОУ.

19.       Физическо възпитание в I-IV клас. Задачи, форми и съдържание. Методически изисквания към учебно – възпитателната работа.

20.       Физическо възпитание в V-VIII клас. Задачи, форми и съдържание. Методически изисквания към учебно – възпитателната работа.

21.       Физическо възпитание в IX-XIIклас. Задачи, форми и съдържание. Методически изисквания към учебно – възпитателната работа.

22.       Физическото натоварване в урока. Методика на измерване.Оценка и регулиране на натоварването.

23.       Плътност на урока.Методика на измерване, анализ и оценка на данните. Подходи за повишаване плътността на урока.

24.       Педагогическо наблюдение, анализ и оценка на урока по физическо възпитание.

25.       Извънкласни и извънучилищни форми на работата по физическо възпитание.

 

 

  

ЛИТЕРАТУРА

 

1.         “Теория и методика на физическото възпитание”/ под ред. на Кр. Рачев/, НСА-ПРЕС, С., 2004.

2.         “Двигателна активност, училище, семейство”/Е.Николова, Б.Маринов/. С., “БОЛИД-ИНС” ЕООД,2002.

3.         “Оптимизиране подготовката на младите спортисти” – Кр.Рачев,С, МиФ.

4.         “Теория на физическата култура”/Лекционен курс/ - Н.Матеева, ЕЦНПКФКС, С.,1983.

5.         “Ръководство по ТМФВ”/Н.Матеева, Ц.Дражева, Б.Маринов/, МиФ,С.,1979.

6.         Учебни програми по физическо възпитание за I - IV клас; за V – VII клас; за IX – XII клас. Културно – образователна област “Физическа култура и спорт”. Главна редакция на педагогическите издания към МОН. С., 2004.

 

 

 

КОНСПЕКТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ"

 

1.         Възникване и развитие на физическата култура. Структура и функции на физическата култура като функционираща система в обществото. Ценности, потребности и норми.

2.         Същност, предмет и съдържание на теорията на физическото възпитание. Интегриране и диференциране на знания с други научни дисциплини. Основни понятия в теорията на физическото възпитание. Собствени методи на изследване.

3.         Средства на физическото възпитание. Обща характеристика и класификация. Характерни особености на игровата, гимнастическата, туристическата и спортната дейност като специфични видове двигателна дейност във физическото възпитание.

4.         Биомеханични характеристики – кинематични и динамични. Закони за движение на телата.

5.         Характеристика на физическите упражнения като основно средство на физическото възпитание. Същност, форма, съдържание и техника на физическите упражнения. Характеристика на движението. Класификация на физическите упражнения.

6.         Обучение по физическо възпитание. Обща характеристика, цел, задачи и съдържание. Знания, двигателни умения, двигателни навици и отношения.

7.         Психологични и физиологични закономерности при формирането на двигателния навик. Структура на учебния процес но физическо възпитание -етапност. Задачи на обучението през отделните етани в конкретния вид спорт.

8.         Принципи на обучението. Определение и характеристика. Особености при спазването на дидактическите принципи в процеса на обучението по физическо възпитание и спорт.

9.         Методи на физическото възпитание. Класификация и характеристика.

10.       Подходи и методи за интензификация на учебния процес по физическо възпитание. Хуманизация, педагогизация и интелектуализация. Проблемност, програмно обучение, индивидуализация и диференциация.

11.       Урокът но физическо възпитание и спорт - основна организационна форма на обучение. Задачи, съдържание и структура на урока (по примера на конкретен вид спорт). Видове уроци. Методически изисквания и подходи при провеждането на урока по физическо възпитание.

12.       Условия и фактори за висока ефективност на урока по физическо възпитание и спорт в     училище.

 

13.       Подбор на методите за реализиране на двигателната дейност в урока по физическо възпитание в зависимост от етапността при формирането на двигателните умения и навици и на възрастовите особености на учениците

14.       Физиологични механизми на адаптация на организма кьм физически натоварвания. Компоненти на физическото натоварване. Методики за регистриране, анализ на резултатите и регулиране на физическото натоварват в урока по физическо възпитание и спорт.

15.       Плътност на урока по физическо възпитание. Обща и моторна плътност. Измерване на плътността. Анализ на резултатите и оценка. Плътност при различните видове уроци.

16.       Педагогическо наблюдение и анализ на урок по физическо възпитание и спорт. Критерии за оценка на дейността на учителя и на учениците. Сигурност и безопасност в урока.

17.       Планиране и отчитане на дейността по физическо възпитание и спорт в училище. Основни документи. Критерии за оценка на резултатите от обучението.

18.       Организационна структура на образователната система в Република България. Държавни образователни стандарти по физическо възпитание и спорт. Същност и съдържание. Цел, задачи и учебно съдържание в отделните степени на СОУ.

19.       Самостоятелната работа по физическо възпитание. Значение, задачи и форми на самостоятелните занимания с физически упражнения и спорт. Формиране на самостоятелност в обучението по физическо възпитание.

20.       Морфологични, физиологични и психологически характеристики на ученическата възраст. Ендогенни и екзогенни фактори,

21.       Личност и личностна активност. Предпоставки и фактори за стимулиране на личностната активност в учебния процес. Личностен ефект от заниманията с физически упражнения и спорт.

22.       Спортната хигиена в училищната възраст. Хигиенни изисквания към физкултурните салони, откритите площадки, басейните и екипировката. Хранене в училищната възраст. Хигиенен режим.

23.       Спортен травматизъм. Видове травми. Микротравматизъм, характеристика на спортния травматизъм - причини и профилактика. Спортна неработоспособност. Принципи на първа помощ при спортни травми.

24.       Работоспособност и умора. Възстановяване. Средства за стимулиране на спортната работоспособност и за ускоряване на възстановителния процес. Допинг и допингов контрол.

25.       Двигателни качества - обща характеристика, комплексност и сензитивност. Взаимовръзка между отделните качества, както и между тях и двигателните навици.

26.       Бързината като двигателно качество на човека. Определение, морфофизиологични. биохимични и биомеханични предпоставки и значение. Възрастова характеристика. Средства и методи за развиване на бързината.

27.       Мускулната сила като двигателно качество на човека. Определение, морфофизиологични. биохимични и биомеханични предпоставки и значение. Възрастова характеристика. Средства и методи за развиване на бързината.

 

28.       Издръжливостта като двигателно качество на човека. Определение, морфофизиологични. биохимични и биомеханични предпоставки и значение. Възрастова характеристика. Средства и методи за развиване на издръжливостта.

29.       Гъвкавостта и ловкостта като двигателни качества на човека. Определение. морфофизиологични, биохимични и биомеханични предпоставки и значение. Възрастова характеристика. Средства и методи за развиване на гъвкавостта и на ловкостта.

30.       Подбор и спортна ориентация. Медикобиологични и спортнопедагогически критерии на подбора.

31.       Съдържание на спортната тренировка. Характерни особености на видовете подготовка.

32.       Многогодишна спортна подготовка – цел, задачи и особености. Структура на многогодишната спортна подготовка. Етапи, задачи и съдържание.

33.       Биомеханични методи за количествена оценка и анализ на движенията. Основна, права и обратна задача на биомеханиката.

34.       Научноизследователски проблеми на физическото възпитание и спорта в училище. Методи за научни изследвания. Основни понятия в теорията на тестовете и в приложната статистика. Спортнопедагогически, медикобиологични и психологически тестове.

 

Забележка. Всеки въпрос съдържа интердисциплинарни и специфични за физическото възпитание проблеми. Те трябва да бъдат изложени пред комисията в тази последователност..

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1.         Теория и методика на физическото възпитание. Учебник, под ред. на Кр. Рачев.

С. МлФ и НСА ПРЕС, 1998.

2.         Желязков. Цв., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка.С,2002.

3.         Рачев, Кр. Оптимизиране подготовката на младите спортисти. С., ИПБ при НСА, 1992..

4.         Димитрова. Св. Екология на човешкото развитие, спорт и здраве. С., НСА ПРЕС, 2000.

5.         Ценева, Е., Спортна педагогика. С, НСА ПРЕС, 1998.

6.         Николова. Е., Б. Маринов. Двигателна активност, училище, семейство. С. „БОЛИД-ИНС”ЕООД, 2002.

7.         Учебниците за студентите от НСА по анатомия, биомеханика, психология, педагогика, физиология, спортна медицина, лека атлетика, гимнастика, спортни игри (баскетбол, волейбол, хандбал, футбол) и за съответната втора специалност.

 

 

 

 

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share