НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Теория на физическото възпитание

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. Боянка Пенева, доктор ; Доц. Владимир Чернев ; Доц. Каролина Лазарова, доктор ; Доц. Любомир Борисов, доктор ; Доц. Тодор Маринов, доктор ; Гл. ас. Корнелия Найденова ; Гл. ас. Цвета Трайкова ; Ас. Диляна Нанчева ; Ас. Надежда Костова, доктор
Хонорувани преподаватели- Доц. Станислав Маврудиев, доктор ; Ас. Николай Балевски

Учебни програми Конспекти

Учебна програма по “ТМФВ” за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”,
за студенти със специалност “Физическо възпитание”

І. Цел, необходимост от изучаването на дисциплината:

Обучението по “ТМФВ” осигурява квалификационния стандарт за професионална реали-зация, формира фундаментални знания за: сложната съвкупност от връзки и взаимоотношения, действащи в сферата на физическата култура; понятийния инструментариум; за физическото възпитание като спортно-педагогически процес и реализацията на най-общите закономерности на управлението на физическото усъвършенстване на човека в отделните звена на образова-телната система; специализираните направления на физическото възпитание; частните методики по вид спорт; развива способността за задълбочено анализиране на натрупаните емпирични факти и творческо обобщаване на научните знания от обществените и естествените науки; широко осмисляне отговорността на професионалната дейност на спортния педагог.

ІІ. Учебен план (извлечение): Табл. 1

Учебна дисциплина

 

Часове

(бр)

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

3 сем.

4
сем.

5
сем.

6
сем.

7
сем.

8
сем.

“Теория и методика на физическото възпитание”

165
(11 кредита)

15

15

60

45

30

 

Хоспетиране

30
(2 кредита)

 

30

 

 

Текуща педагогическа
практика

105
(7 кредита)

45

60

Преддипломна педагогическа практика

160

 

 

 

160

 

Учебна програма по “ТМФВ” за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”,
за студенти със специалност “Спорт”

І. Цел, необходимост от изучаването на дисциплината:

Получаване на основни познания върху физическото възпитание като научно-приложна област. Учебната дисциплина “ТМФВ” осигурява на специалистите по вид спорт фунда-ментални знания за съвкупността от връзки и взаимоотношения в сферата на физическата култура; формира знания за общите закономерности на физическото възпитание като спортно-педагогически процес; изгражда единна общотеоретична основа, като дава знания за моторните възможности, за управлението на двигателните способности с разнообразни средства на физическото възпитание в различни форми на занимания.

ІІ. Учебен план (извлечение): Табл. 2

Учебна дисциплина

Часове
(бр)

ІІ курс

“Теория и методика на физическото възпитание”

60
(4 кредита)

4 сем.


Учебна програма по “ТМФВ” за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”,
за студенти със специалност “Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация”

І. Цел, необходимост от изучаването на дисциплината:

Получаване на основни познания за физическото възпитание като научно-приложна област; физическото възпитание като част от здравното възпитание и основа за използването на физическите упражнения с лечебна и профилактична цел. Учебната дисциплина “ТМФВ” осигурява на специалистите по кинезитерапия фундаментални знания за съвкупността от връзки и взаимоотношения в сферата на физическата култура; формира знания за общите закономерности на физическото възпитание като спортно-педагогически процес; изгражда единна общотеоретична основа, като дава знания за моторните възможности, за управлението на двигателните способности с разнообразни средства на физическото възпитание в различни форми на занимания

ІІ. Учебен план (извлечение): Табл. 3

Учебна дисциплина

Часове
(бр)

ІІ курс

“Теория и методика на физическото възпитание”

45
(3 кредита)

4 сем.

Структура и съдържание на учебната програма по “ТМФВ” на база хорариума в Учебния план /45 часа/

Съдържание на модулна единица

лек.

упр.

текущ
контрол

1.

 

 

 

 

Теоретически основи на физическата култура и физическото възпитание

/Възникване и развитие на физ. култура като специфична система в съвременното общество; ТФВ като система от научни знания за физическото развитие и усъвършенстване на човека; Основни понятия. Научно-изследователски инструментариум; онтогенетично развитие на моториката на човека. Педагогически аспекти на управлението на движенията на човека/.

8

7

Писмен
тестов
изпит

2.

 

 

 

 

Средства на физическото възпитание и общи основи на процеса на обучение

/Същност и особености на двигателните дейности на човека; значение на характеристиките на движенията за усвояване на физ. упражнения и регулиране на въздействието им; Процес на обучение по физическо възпитание; Етапност в изграждането на двигателните умения и двигателните навици; Двигателни качества на човека, характеристика, възрастово развитие и особености на двигателните способности, средства и методи за тяхното развиване в образователната система/.

6

9

Писмен
тестов
изпит

3.

 

 

 

 

Методи на физическото възпитание и форми на организация на заниманията по физическо възпитание и спорт

/Подбор и приложение на методите на физическо възпитание в отделните етапи на обучение; Методи за интензификация; Методически изисквания при провеждане на урок по физическо възпитание и спорт; Основни документи за планиране и отчитане на учебната работа; Методики на измерване на плътността и физическото натоварване в занимание по физическо възпитание и спорт; Условия и фактори за повишаване на ефективността на работата по физдическо възпитание/.

8

7

 

Писмен
теорети- чен
изпит

Изисквания към студентите:

Изискванията на катедра “ТФВ” при усвояване на учебната дисциплина “Теория и методика на физическото възпитание”към студентите със специалност “Физическо възпитание”, “Спорт” и “Кинезитерапия и спортна анимация”, в редовна и задочна форма на обучение, както и в Индивидуален план са следните:

1. За получаване на кредит (в точки) в дисциплината “ТМФВ” студентите се задължават редовно да посещават лекциите, семинарните упражнения, текущата педагогическа практика и преддипломната педагогическа практика, и успешно да положат посочените по-долу изисквания.

2. За зачитане на дисциплината “ТМФВ” на всеки студент се изискват кредити, разпределени в курса на обучение, както следва (вижте табл. №№ 1, 2 и 3).

3. Всеки модул на обучение по “ТМФВ” завършва с текущ контрол (контролна работа или тест);

4. За студентите със специалност “Физическо възпитание” е разработена специална система за контрол на успеваемостта, включваща следните изисквания:

- В края на ІV семестър студентите полагат задължителен писмен тест за проверка на знанията, получени през ІІІ и ІV семестър на обучение. Студентите, успешно положили теста освобождават този раздел на учебната програма от семестриалния изпит по “ТМФВ”;

- В края на V семестър студентите, по желание, полагат тест за проверка на знанията, получени през семестъра. Успешно издържалите теста, освобождават този раздел на учебната програма от семестриалния изпит по “ТМФВ”;

- В края на VІ семестър студентите задължително разработват курсова работа по проблемите на физическото възпитание, която се защищават пред преподавателя, водещ семинарните упражнения. Без защитена курсова работа студентите не се допускат до явяване на устен семестриален изпит.

5. Крайната оценка на знанията по “ТМФВ” за студентите със специалност “Спорт” и “Кинезитерапия и спортна анимация” се поставя на базата на писмен теоретичен изпит.

Учебна литература:

  1. 1. “Теория и методика на физическото възпитание” /под ред. на Кр.Рачев/, НСА-ПРЕС, С., 2004;
  2. 2. “Двигателна активност, училище, семейство” /Е.Николова, Б.Маринов/. С., “БОЛИД-ИНС ЕООД, 2002;
  3. 3. “Оптимизиране подготовката на младите спортисти” – Кр.Рачев, С., МиФ, 1992;
  4. 4. “Теория на физическата култура” /Лекционен курс/ - Н.Матеева, ЕЦНПКФКС, С., 1983;
  5. 5. “Ръководство п о ТМФВ” /Н.Матеева, Ц.Дражева, Б.Маринов/, МиФ, С., 1979.
  6. 6. “Foundations of the theory and methodology of physical education”-/P.Peeva, E.Nickolova/. Sofia, NSA-PRESS.2002.


Програма за преддипломна педагогическа практика на студентите с образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

Преддипломната практика на студентите е важна и неделима част от цялостния учебно-възпитателен процес в НСА “В. Левски”. Тя е регламентирана съобразно Единните държавни изисквания и Учебния план на Академията. Целта й е да се повиши ефективността на подготовката на бъдещите учители, треньори, кинезитерапевти и спортни аниматори в отговор на нарасналите изисквания на практиката в условията на пазарни взаймоотношения в системата на образованието.

Съгласно Учебния план студентите със специалност “Физическо възпитание” (редовно и задочно обучение), и студентите със специалност “Спорт” и “Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация”, с втора специалност “Физическо възпитание” преминават преддипломна педагоги-ческа практика в базови училища, на територията на гр. София.

Преддипломната педагогическа практика има за цел :

1. Да формира у бъдещите учители по физическо възпитание и спорт професионално значими умения и навици, които да интегрират на качествено ново равнище овладените в учеб-ния процес специализирани знания.

2. Да осигури овладяването на съвременните насоки и практически подходи като необхо-дима предпоставка за реализирането на новите тенденции в образователната система, а също за самостоятелното и творческо решаване на конкретни педагогически задачи на ниво СОУ.

3. Да допринесе за овладяване боравенето с многообразни форми, методи и средства, с оглед, формиране на умения за правилното педагогическо анализиране на резултатите от учебно-възпитателния процес по физическо възпитание.

4. Да запознае студентите-практиканти с определен обем от трудовоправни знания по планиране, реализиране и отчитане на учебно-възпитателната работа по физическо възпитание и спорт в учителските и в ученическите общности.

5. Да осигури възможност за самостоятелна експериментална работа по конкретна тема.

С цел успешно протичане на преддипломната педагогическа практика студентите се разпределят към базов учител в определеното училище, който отговаря за тях през целият период на практиката. По време на практиката студентите-практиканти провеждат уроци по физическо възпитание и спорт по възможност във всички етапи и степени на обучение, както следва:

- начален етап на основната образователна степен (I - IV клас на СОУ);

- прогимназиален етап на основната образователна степен (V-VIII клас на СОУ);

- гимназиален етап на средната образователна степен (IX-XII клас на СОУ).

І. Учебен план (извлечение):

Преддипломна педагогическа практика
за студентите със специалност:

Обем
часове

Курс/Семестър

1. “Физическо възпитание” (редовна форма на обучение)

160
(11 кредита)

ІV курс, 8 сем.

2. Спорт” и “Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация”, с втора специалност “Физическо възпитание” (редовна форма на обучение)

90
(6 кредита)

ІV курс, 8 сем.

3. Физическо възпитание” (задочна форма на обучение)

60
(4 кредита)

V курс, 10 сем.

ІІ. Съдържание на практиката и изисквания към студентите:

По време на преддипломната педагогическа практика студентите, с активната ангажираност на базовия учител и на методиста по “ТМФВ”, трябва поетапно да реализират следните задачи:
1. Среща – разговор с базовите учители и с директора на училището, в което са разпределени. Запознаване с наличната спортна материална база.
2. Запознаване с документацията по планиране и отчитане на работата (урочна и извънурочна) по физическо възпитание и спорт в училище – учебен план, годишно тематично поурочно разпределение, срочно поурочно разпре-деление, учебен план за ЗИП и за СИП, и т.н.
3. Изработване на тематично поурочно разпределение на учебния материал по физическо възпитание и спорт на един клас, в който преподава студентът.
4. Наблюдение и обсъждане на уроци по физическо възпитание и спорт, изнесени от базовите учители (минимум по един на всеки етап на обучение), както и на уроци, изнесени от техни състуденти.
5. Участие на практикантите като помощници на базовия учител при про-веждане на уроци по физическо възпитание и спорт.
6. Уточняване на конкретни образователни задачи за планиране на самостоятелно провеждани уроци по физическо възпитание и спорт.
7. Самостоятелно провеждане на уроци по физическо възпитание и спорт с предварително подготвени план-конспекти.
8. Самостоятелно провеждане на занимания в извънкласни форми по физическо възпитание и спорт – минимум едно занимание.
9. Измерване, нанасяне в протокол и графично изобразяване на плътността на уроци по физическо възпитание и спорт (минимум 2 за студентите със специалност “Физическо възпитание” и минимум 1 за студентите със специалност “Спорт” и Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация”, с втора квалификация “Физическо възпитание”).
10. Измерване, нанасяне в протокол и графично изобразяване на физическото натоварване на уроци по физическо възпитание и спорт (минимум 2 за студентите със специалност “Физическо възпитание” и минимум 1 за студентите със специалност “Спорт” и Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация”, с втора квалификация “Физическо възпитание”
11. Обсъждане на учебните програми по физическо възпитание и спорт, и на техните особености в различните етапи на обучение – начален, прогимназиален и гимназиален.
12. Снемане на данни за физическото развитие и дееспособността на ученици, провеждане на анкети и др., за собствено ориентиране, или за изготвяне на научно съобщение (дипломна работа).
13. Самостоятелно организиране и провеждане на занимания в група за спорт по избор.
14. Оформяне на цялостната документация за педагогическата практика съобразно посочените изисквания.
15. Подготовка и провеждане на контролни изпитни уроци.

До преддипломна педагогическа практика се допускат само студенти, успешно положили семестриални изпити по: “Теория на физическото възпитание”.
Преддипломната практика завършва с полагането на изпитен урок пред комисия, назначена от Ректора на НСА. Този урок е част от Държавния комплексен изпит. Темата, задачите и класът (групата), с които ще се проведе урокът, се изтеглят (от въз-можни варианти) ден преди датата на изпитния урок.
Изпитните уроци се насрочват и провеждат по време на последната седмица от практиката.
Всеки студент подготвя в отделна тетрадка (папка) необходимата отчетна доку-ментация по преддипломната практика, заверена и оценена от отговарящия за практи-ката в съответното звено, както и от водещия преподавател от НСА “В. Левски”.
За да бъде допуснат до Държавен изпитен урок, студентът-практикант е длъжен да представи на Държавната изпитна комисия тази документация в цялостен завършен вид. Студенти, неизпълнили това изискване, не се допускат до изпитен урок.
Оценката е комплексна, като с най-голяма тежест е показаното на изпитния урок, но сериозен дял имат още отношението на студента към практиката, пълнотата и качеството на изискваната документация. Крайната оценка се оформя след събеседване (устна защита) с практиканта.

 

Сподели във Facebook Twitter Share