НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Спортен масаж

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Лейла Крайджикова, доктор ; Доц. Жанна Готова, доктор ; Гл. ас. Татяна Андонова
Хонорувани преподаватели- Гл. ас. Милчо Войников

Конспекти

Изисквания към студентите

Учебната дисциплина е задължителна за студентите от ТФ и свободно-избирама за УФ. Изучава се в VII семестър за редовно и в VIII семестър за задочно обучение.

1. Студентът се задължава да влиза в часовете по спортен масаж с подходящо облекло, уточнено от водещия преподавател.

2. За получаване на кредити по “Спортен масаж”, студентът трябва да присъства във всички практически занимания и успешно да положи изпит.

3. За проверка на теоретичните знания и практически умения в 6-то и 11-то занимание се провежда писмен текущ контрол с цифрови оценки, въз основа на който студентът може да се освободи от теоретичната част на изпита по спортен масаж.

4. За нормалното протичане на учебния процес по спортен масаж е изготвено учебно помагало (под формата на тетрадка), което е задължително за студентите.

5. Крайната оценка по спортен масаж се оформя след полагане на теоретичен (писмен) и практически изпит. С този изпит студентите от ТФ и УФ - редовно обучение получават 2 кредита, а тези от задочно обучение – 1 кредит.

Учебна литература

Желев В., Крайджикова Л. Масаж. Хигиенен, лечебен, спортен и козметичен. Авангард Прима, 2014.

Крайджикова, Л., М. Войников. Спортен масаж. Учебно помагало, С., 2004.

 

Сподели във Facebook Twitter Share