НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3007222 Картинка 8121380 Картинка 11793000 Картинка 2879444 Картинка 7236351 Картинка 3867751 Картинка 3642193 Картинка 4768717 Картинка 944264 Картинка 5248752

Сектор Туризъм, алпинизъм и спортна анимацияУ Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

МОДУЛ: Учебен курс «Туризъм, Алпинизъм и Ориентиране» /учебна дисциплина/
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: спорт
КУРС: 2-ри СЕМЕСТЪР 4 -ти
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ОКС: бакалавър
ХОРАРИУМ: 105 часа ECTS: 26

УЧЕБНИЦИ: Туризъм, Алпинизъм, Ориентиране - учебник за студентите от НСА, Алпинизъм – традиции и съвременност, Управление и подготовката на алпиниста, Завладяване на планините, Спортно ориентиране

ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: по времето на курса се полагат изпити по практика, а изпита по теория се провежда след 5-ти семестър със което се оформя крайната отценка.

АНОТАЦИЯ: студента придобива задълбочени теоретични знания и практически умения в областа на техниката, тактиката и спортната подготовка в дисциплините алпинизъм, ориентиране и туризъм.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛНА ЕДИНИЦА

Л.

У.

КОНТРОЛ

1.

Обща характеристика, обществено значение, зараждане и развитие на туризма в България. Екипировка и съоръжения за туризъм, .Изкуствени катерачни стени.

5

10

2.

Опасности в планините и предпазване. Организация и провеждане на туристическа дейност.

5

 

10

 

 

 

3.

Обща характеристика, обществено значение, зараждане и развитие на алпинизма в България. Екипировка и специални саоръжения за алпинизъм.Алпийски възли.

Изкачване на планините в света. Организация и провеждане на експедиции в високата планина.

4

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

4.

Основи на техниката в алпинизма и приложението и в туристическата практика.

Техника на движение по различен релеф.

4

 

 

 

11

 

 

 

изпит

5.

Обща характеристика, обществено значение, зараждане и развитие на ориентирането в България. Екипировка и съоръжения за ориентиране.Движение в местноста без карта и приложението и туристическата практика.

6
9

 

6.

Теоретическа и практическа подготовка по топография и нейното приложение в туристическата практика

6

9

Изпит

7.

Туристическа маркировка.Лагерно дело, биваци и бивакиране. Екология в туризма.

 

6

 

 

9

 

изпит

Забележка : Изпита по теория се провежда след 5 –ти семестър.

 


 
Facebook Twitter Share