НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

АФАС

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Гл. ас. Камелия Константинова ; Гл. ас. Стефка Джобова, доктор

Конспект

Учебна програма
по “Адаптирана физическа активност”
за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”,
за студенти със специалност “Физическо възпитание” и специалност “Спорт”

І. Цел, необходимост от изучаването на дисциплината:

В състава от учебни дисциплини предметът “Адаптирана Физическа Активност” осигурява на студентите със специалност “Физическо възпитание” знания и умения за обогатяване на средствата на физическото възпитание при работа с деца със специални образователни нужди, както и при работа със смесени групи в интегрирани паралелки от общообразователните училища. Теоретико-мето-дическата и практическа подготовка на студентите е насочена към усвояване на голям брой средства и методи, и тяхното оптимално приложение в различните форми на организация на заниманията по физическо възпитание в СОУ и ССУ; придобиването на знания и умения на студенти от специалност “Спорт” за прилагане средствата и методите на конкретния вид спорт в условията на работа с деца със специални образователни нужди в интегрирани групи.

ІІ. Учебен план (извлечение):

Учебна дисциплина

Часове
(бр.)

Курс / Семестър

“Адаптирана физическа активност”,
специалност “Физическо възпитание”

30
(2 кредита)

ІІІ курс, 6 сем.

“Адаптирана физическа активност”,
специалност “Спорт”

30
(2 кредита)

ІІІ курс, 6 сем.

Изисквания към студентите:

  1. 1. Обучението в учебната дисциплина “Адаптирана физическа активност” се осъществява чрез лекции и практически упражнения, които са задължителни за студентите от всички специалности.
  2. 2. Студентите се задължават да посещават практическите упражнения в подходящо игрално облекло.
  3. 3. За проверка на практическите учерия и теоретичние знания на студентите се осъществява писмен текущ контрол.
  4. 4. Крайната оценка на студентите се формира въз основа на показаните знаия и умения на практическите задачи и резултата от писмения изпит.

Учебна литература по Адаптирана физическа активност

  1. 1. Милчева Д. “Спорт за инвалиди” – ВИФ, 1983
  2. 2. Константинова К. “Обичай това дете” – издание с научно-популярен характер, НСА ПРЕС , 2004.
Галерия снимки
. http://nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=5192071cd426dab5953f7d1d4053c03f&id=687 . . . .
. http://nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=5192071cd426dab5953f7d1d4053c03f&id=692 . . .

Сподели във Facebook Twitter Share