НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Колоездене

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. Иван Колев, ДН
Хонорувани преподаватели- Доц. Петър Дойчев, доктор

Треньори Изтъкнати спортисти

Колоезденето като предмет е заложен още през 1955 г. Негов основател е гл.ас. Александър Бичев. Освен него преподаватели са били гл.ас. Димитър Михайлов и доц. Петър Матеев, дългогодишен ръководител на сектора.

Обучението по колоездене в НСА има за цел да изгради широко профилирани специалисти по всички възможни аспекти на приложение. От студентите се очаква да придобият знания, умения и навици за работа с подрастващи и юноши мл. и ст. възраст. Да управляват всички процеси свързани със спортната подготовка. Да следят, изучават и прилагат положителните тенденции в учебно-методичната и научно-изследователската теория и практика и да развиват способността си в посочените направления.

Изисквания за студентите

За проверка на теоретичните знания и практическите умения студентите преминават през текущ контрол всеки семестър, като при оценка по-ниска от “добър 4” не се допускат до изпит. До изпит по специалност 7-ми семестър се допускат само студенти със защитена курсова работа.

Разпределението на часовете по семестри – специалност, спортно усъвършенстване, УМП на стажантска практика отговаря на разпределението съгласно учебния план за ТФ.

Мястото на изпитите се определя от секторите на катедрата.

Литература по колоездене

  1. 1. Бичев, А., Стайков, Ив. Колоездене – шосе 1969.
  2. 2. Бичев, А., Михайлов, Д. Колоездене – писта 1973.
  3. 3. Дойчев, П. – Колоездене, 1982.
  4. 4. Дойчев, П. – Единна програма по колоездене (шосе и писта), 1986.
  5. 5. Желязков, Цв., Дашева, Д. Основи на спортната тренировка, 2002.
  6. 6. Матеев, П. – Колоездене, 1991.
  7. 7. Полищук, Д. – Велосипедный спорт, 1997.

 

Сподели във Facebook Twitter Share