НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Екология

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Гл. ас. Боян Дойчев, доктор

Изисквания към студентите

Подготовката на студентите от степен “бакалавър” се провежда като СИП, а за степен “магистър” има задължителни и свободно-избираеми кредити.

За получаване на кредити по “Екология”, студентът трябва да присъства на всички лекционни занимания и успешно да положи писмен теоретичен изпит или да защити реферат. За студентите, които са пропуснали упражнения по уважителни причини, в края на всеки семестър се организират допълни часове по предварително обявен график.

Учебна литература

Д. Димитрова, Б. Дойчев. Хигиена и екология., 2015

Събева, Хр. Екология в спорта. Учебник, 2003.

 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ

1. Същност, предмет и основни задачи на екологията. Етапи на формиране. Място сред другите науки. Подразделения.

2. Абиотични и биотични компоненти на системата. Екологични фактори на околната среда.

3. Опазване на природната среда. Възникване и развитие на природозащитната дейност по света и у нас. Видове защитени природни територии.

4. Екологично законодателство. Историческо развитие на екологичното законодателство по света и у нас. Международно сътрудничество по опазване на природната среда.

5. Природни ресурси. Класификация на природните ресурси. Възникване и развитие на екотуризма. Форми на екотуризма.

6. Замърсяване на атмосферния въздух- видове, източници на замърсяване и въздействие върху човешкото здраве.

7. Замърсяване на водите- видове, източници на замърсяване и въздействие върху човешкото здраве.

8. Замърсяване на почвите- видове, източници на замърсяване и въздействие върху човешкото здраве.

9. Йонизиращи лъчения и източници на радиация. Природен радиационен фон. Слънчева радиация и защита.

10. Изкуствени източници на йонизиращи лъчения. Класификация на йонизиращите лъчения. Биологични ефекти от въздействието на йонизиращите лъчения.

11. Влияние на отпадъците върху околната среда. Историческо развитие на проблема с отпадъците. Класификация. Контрол и управление.

12. Разделяне и сепариране на отпадъците. Методи за съхранение на твърди битови, медицински и радиоактивни отпадъци.

13. Екологични проблеми в спорта. Влияние на замърсената околна среда върху физическата работоспособност на спортистите.

14. Екологично образование и култура. Екологичен мониторинг.

15. Фактори на въздушната среда – температура, влажност, движение на въздуха и атмосферното налягане и влиянието им върху здравето и работоспособността. Комбинирано влияние на физичните фактори на въздушната средата и комплексна оценка чрез ЕЕТ.

16. Аклиматизация - към голяма надморска височина. Височинна спортна подготовка. Хронобиология и часова аклиматизация.

17. Увреждания при изкачване на голяма надморска височина – механизъм, клинична картина, първа помощ, профилактика. Спортна работоспособност при голяма надморска височина. Увреждания от високо атмосферно налягане – механизъм, симптоматика, първа помощ, профилактика.

18. Общи и локални термични травми от високи и ниски температури – видове увреждания, клинична картина, първа помощ, профлактика.

19. Хигиена на водните басейни. Рискове, свързани с физико-химичните и микробиологичните качества на водата. Източници на замърсявания и механизми на заразяването. Санитерно хигиенни методи за поддържане на хигиената на басейните.

20. Болнична хигиена. Вътреболнични инфекции – честота и фактори, предразполагащи към развитие на ВБИ, причинители, източници. Хигиенни мерки за превенция на ВБИ.

21. Лична хигиена. Хигиена на кожата и тялото.

22. Храна, хранене. Основни групи хранителни продукти. Принципи на рационалното и балансирано хранене. Енергиен баланс. Компоненти на дневния енергоразход. Основна обмяна – фактори, от които зависи. Определяне на общия дневен енергоразход. Хранене в зависимост от възрастта и различните климато-географски условия.

23. Белтъци, мазнини и въглехидрати – характеристика, биологично значение, източници, норми на потребление.

24. Витамини и витаминоподобни вещества – характеристика, норми на потребление, източници.

25. Минерални соли, електролити и олигоелементи – характеристика, норми на потребление, източници.

 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Лекционен курс по хигиена

2. Лекционен курс по екология.

3. Практически упражнения по хигиена, НСА.

4. Учебник по спортна медицина, П. Слънчев, 2000.

5. Събева, Хр. Екология в спорта. НСА ПРЕС, С., 2003.

6. Матев, И., Д. Ганева. Екология. Пенсофт, С., 2004.

7. Матев, И., Д. Георгиев. Екология и опазване на околната среда. Ст.З., 2007.

8. Байков Б., Найденов Я. Екология в туризма. Форком, София 2011.

9. Берберова Р. Природни бедствия в България. Издателства на НБУ, София, 2012.

 

 

 

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share